FIRMA HANDLOWA „AMIPOL” SPÓŁKA JAWNA POLOK & POLOK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000012131
Numer REGON: 071007455
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/508163/23/816]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0710074552003-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „AMIPOL” SPÓŁKA JAWNA POLOK & POLOK2001-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN2001-05-14 do dziś
2. Adreskod pocztowy 43-400 2001-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 10.06.1992 2.ANEKS NR 4 Z DNIA 01.03.2001 3.01.03.2001 JEDNOLITY TEKST SPÓŁKI JAWNEJ2001-05-14 do dziś
208.01.2008 R. -ZMIANA § 12008-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLOK2001-05-14 do dziś
2. ImionaADAM2001-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLOK2001-05-14 do dziś
2. ImionaMAREK2001-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPAR. 4 UMOWY SPÓŁKI KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2001-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLOK2001-05-14 do dziś
2. ImionaADAM2001-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLOK2001-05-14 do dziś
2. ImionaMAREK2001-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2001-05-14 do dziś
252 63 ZPOZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-05-14 do dziś
360 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-05-14 do dziś
451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-05-14 do dziś
552 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2008-02-21 do dziś
652 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2008-02-21 do dziś
771 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2008-02-21 do dziś
871 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2008-02-21 do dziś
950 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-02-21 do dziś
1047 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01 DO 31.12.2001 data złożenia 12.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01 DO 31.12.20012003-01-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. DO 31.12.2002 data złożenia 25.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. DO 31.12.20022003-08-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-07-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-07-26 do dziś
5data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005. DO 31.12.2005.2006-08-31 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
9data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
10data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-09-10 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 DO 31.12.20132013-07-30 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
14data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
15data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
16data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
17data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
18data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
19data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
20data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
21data złożenia 27.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
22data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005. DO 31.12.2005.2006-08-31 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-09-10 do dziś
801.01.2012 DO 31.12.20132013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów