„A.P.F.” AGENCJA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000011906
Numer REGON: 932965470
Numer NIP: 8971691531
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-01-18
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/35534/22/456]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP9329654702004-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.P.F.” AGENCJA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-06-07 do dziś
2. Adresulica TARNOGAJSKA nr domu 5/9 kod pocztowy 50-512 poczta WROCŁAW 2005-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY 04.12.2000R. REPERTORIUM A NR.7198/2000 KANCELARIA NOTARIALNA WROCŁAW RYNEK 30 NOTARIUSZ MGR CZESŁAW KAZIMIERZ PAUTER ANEKS Z DN.10.01.2001 R. REPERTORIUM A NR 106/2001 – ZMIENIONO TREŚĆ PAR.5 I PAR.19 UST.22001-06-07 do dziś
223.12.2003 R., REP. A NR 9158/2003 -NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 2/5, ZMIENIONO TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO W TEN SPOSÓB, ŻE WYKREŚLONO WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE ZAPISY I NADANO IM NOWE BRZMIENIE, UCHWALAJĄC TYM SAMYM TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2004-02-17 do dziś
312.09.2011 R., ASESOR NOTARIALNY MARTA MALEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ELŻBIETY RADOJEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. TĘCZOWA 11/5., REPERTORIUM A NUMER 9701/2011 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: § 6 WYKREŚLONO DOTYCHCZASOWY ZAPIS UST. 1 I NADANO MU NOWE BRZMIENIE, WYKREŚLONO DOTYCHCZASOWY ZAPIS § 7 I NADANO MU NOWE BRZMIENIE2011-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZMITROWICZ2004-02-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2004-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 1.000,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)2004-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZMITROWICZ2019-12-23 do dziś
2. ImionaBOŻENA GRAŻYNA2019-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2019-12-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZMITROWICZ2004-02-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2004-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 19 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRZEDSTAWICIELSTWA HANDLOWEGO2001-06-07 do dziś
265 21 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE W ZAKRESIE NIEWYMAGAJĄCYM KONCESJI I ZEZWOLEŃ2001-06-07 do dziś
370 12 Z HANDEL NIERUCHOMOŚCIAMI (KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK)2001-06-07 do dziś
474 40 Z DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA2001-06-07 do dziś
574 14 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ZARZĄDCZYCH2001-06-07 do dziś
650 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-06-07 do dziś
750 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-06-07 do dziś
871 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (DZIERŻAWA)2001-06-07 do dziś
970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-06-07 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCIAMI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.04.2006 okres 20052006-04-06 do dziś
2data złożenia 08.07.2008 okres 2007 R.2008-09-02 do dziś
3data złożenia 26.06.2009 okres 2008 R.2009-08-19 do dziś
4data złożenia 31.03.2010 okres 2009 ROK2010-04-13 do dziś
5data złożenia 07.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-12 do dziś
6data złożenia 15.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
7data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-08-12 do dziś
8data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-08-12 do dziś
9data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-12 do dziś
10data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-12 do dziś
11data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-12 do dziś
12data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-12 do dziś
13data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
14data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-04-06 do dziś
22007 R.2008-09-02 do dziś
32008 R.2009-08-19 do dziś
42009 ROK2010-04-13 do dziś
52010 ROK2011-04-12 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-08-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-08-12 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-08-12 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-08-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120052006-04-06 do dziś
22007 R.2008-09-02 do dziś
32008 R.2009-08-19 do dziś
42009 ROK2010-04-13 do dziś
52010 ROK2011-04-12 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-01-022023-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-012021-04-06 do dziś