„ESTMAN” A. SOBOLEWSKI, J. JASTRZĘBSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000011893
Numer REGON: 017284866
Numer NIP: 9512008618
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2003-03-24
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/2845/3/248]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ESTMAN” A. SOBOLEWSKI, J. JASTRZĘBSKI SPÓŁKA JAWNA2003-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-URSYNÓW miejscowość WARSZAWA2001-05-11 do dziś
2. Adresulica AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr. domu 15 nr. lokalu 8 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-798 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 27 LUTEGO 2001 R W WARSZAWIE2001-05-11 do dziś
2ANEKS nr1 Z DNIA 31.05.2002 R. -W PREAMBULE WYKREŚLENIE WSPÓLNIKA -W § 3 WYKREŚLENIE PKT 2 I ZMIANA PKT 3 ANEKS nr2 Z DNIA 15.12.2002 R. W § 1 PKT 2 ZMIANA FIRMY SPÓŁKI W § 4 ZMIANA ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI2003-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOLEWSKI2001-05-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KAROL2001-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2001-05-11 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2001-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2001-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOLEWSKI2001-05-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KAROL2001-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2001-05-11 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2001-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-05-11 do dziś
270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-05-11 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-05-11 do dziś
470 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2001-05-11 do dziś
574 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2001-05-11 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-05-11 do dziś
772 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-05-11 do dziś
872 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-05-11 do dziś
972 30 PRZETWARZANIE DANYCH2001-05-11 do dziś
1074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-03-24 do dziś
1174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-24 do dziś
1251 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-03-24 do dziś
1351 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-03-24 do dziś
1451 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-03-24 do dziś
1551 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-03-24 do dziś
1652 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2003-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów