„ALWEX MICHALSCY” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000011569
Numer REGON: 010406651
Numer NIP: 1130069137
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-03-30
Sygnatura akt[RDF/374118/22/772]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0104066512004-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ALWEX MICHALSCY” SPÓŁKA JAWNA2011-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MORDECHAJA ANIELEWICZA nr domu 2 kod pocztowy 00-157 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.12.1993R. – UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZMIENIONA ANEKSAMI Z DNIA 1.01.1997R. I 1.01.2000R., 5.03.2001R. – ANEKS DO UMOWY W ZWIĄZKU Z PRZEKSZTAŁCENIEM SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-05-16 do dziś
205.05.2004 R.UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ UMOWY I UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2004-06-18 do dziś
307-01-2005 ROKU UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ UMOWY I UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2005-02-22 do dziś
401 LIPCA 2010 R. UCHYLENIE TREŚCI UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W CAŁOŚCI TJ. § § 1 -17 I POWOŁANIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO TJ. § § 1 -20.2010-07-29 do dziś
530.01.2011 ZMIANA §§ 2, 7, 10, 12, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2011-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2011-02-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2011-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2011-02-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KLEMENS2011-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-02-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-02-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2010-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2011-02-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2011-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2011-02-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KLEMENS2011-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-07-29 do dziś
246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2010-07-29 do dziś
347 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-29 do dziś
447 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-29 do dziś
547 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-29 do dziś
647 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-29 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-29 do dziś
847 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-29 do dziś
947 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-29 do dziś
1047 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 04.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 04.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 04.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2005-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2005-03-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-03-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-07-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-11-012021-11-23 do dziś