A. GAJEK I SPÓŁKA -GAMET BIS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000011482
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2001-06-21
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/2417/1/677]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP8702911562001-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.GAJEK I SPÓŁKA – GAMET BIS SPÓŁKA JAWNA2001-05-09 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU nr. w rejestrze 272001-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina CHEŁMŻA miejscowość CHEŁMŻA2001-05-09 do dziś
2. Adresulica CHEŁMIŃSKIE PRZEDMIEŚCIE nr. domu 19 miejscowość CHEŁMŻA kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2001-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA 11.04.1995 R.; UCHWAŁĄ ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12.03.2001 R. ZM.PAR.4,7 UMOWY SPÓŁKI.2001-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEK2001-05-09 do dziś
2. ImionaANNA2001-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-05-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„TEMAG AMA” SPÓŁKA AKCYJNA2001-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8703602882001-05-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNICY POWIERZAJĄ PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI WSPÓLNIKOWI „TEMAG AMA” S.A., KTÓREGO REPREZENTOWAĆ BĘDZIE ZARZĄD TEJ SPÓŁKI.2001-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„TEMAG AMA” S.A.2001-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8703602882001-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2001-05-09 do dziś
228 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2001-05-09 do dziś
328 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA2001-05-09 do dziś
428 63 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2001-05-09 do dziś
528 75 A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI2001-05-09 do dziś
651 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA2001-05-09 do dziś
752 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2001-05-09 do dziś
874 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2001-06-21 do dziś
2. Opis sposobu połączenia lub przekształcenia oraz informacja o uchwaleZAWIĄZANIE SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ NA KTÓRĄ PRZECHODZI MAJĄTEK WSZYSTKICH ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ZA UDZIAŁY W NOWO ZAWIĄZANEJ SPÓŁCE UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.05.2001 R. O POŁĄCZENIU SIĘ Z „TEMAG AMA” S.A., „GAM-PLAST” SPÓŁKA Z O.O., A. GAJEK AND GAJEK SPÓŁKA JAWNA I WYRAŻENIU ZGODY NA BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI -PROTOKÓŁ NOTARIALNY MAGDALENY CHYŁA Z DNIA 24.05.2001 R., REP. A NR 2301/20012001-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów biorących udział w połączeniu/podziale/przekształceniu
11. Tbd„GAMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-06-21 do dziś
3. TbdNumer w KRS 00000170372001-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotu przejmującego spółkę lub powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów