INTELIGENTNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MIASTEM ITMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000011166
Numer REGON: 017287652
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2018-04-12
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/67897/17/65]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIGENTNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MIASTEM ITMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-MOKOTÓW miejscowość WARSZAWA2001-05-15 do dziś
2. Adresulica CYBERNETYKI nr. domu 13 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-677 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki18 GRUDNIA 200 R.; KANCELARIA NOTARIALNA MARZENNA WYRZYKOWSKA NOTARIUSZ; REPERTORIUM A NR 4636/2000 ZMIANA PAR. 22001-05-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIAK2001-05-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD BOGDAN2001-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 29 14.500,00 PLN2001-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-05-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYŁUSKI2001-05-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2001-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 7.500,002001-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-05-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANNUSEWICZ2001-05-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KAROL2001-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 7.500,00 PLN2001-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-05-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEVEY2001-05-15 do dziś
2. ImionaPETER2001-05-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 35 17.500,00 PLN2001-05-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-05-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,002001-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM -PREZES ZARZĄDU2001-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANNUSEWICZ2001-05-15 do dziś
2. ImionaOLGIERD ANDRZEJ2001-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKONOPCZYŃSKI2001-05-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-05-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-15 do dziś
21. NazwiskoRAPS2001-05-15 do dziś
2. ImionaANTON PAUL2001-05-15 do dziś
31. NazwiskoWASIAK2001-05-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD BOGDAN2001-05-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-15 do dziś
41. NazwiskoPRZYŁUSKI2001-05-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2001-05-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-05-15 do dziś
51. NazwiskoPLEVEY2001-05-15 do dziś
2. ImionaPETER2001-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 20 PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW W ZAKRESIE TECHNIK DOZORU I ZARZĄDZANIA MIASTAMI2001-05-15 do dziś
245 REALIZACJA OBIEKTÓW W ZAKRESIE TECHNIK DOZORU I ZARZĄDZANIA MIASTAMI2001-05-15 do dziś
374 60 Z ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA TECHNICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI2001-05-15 do dziś
474 40 Z ŚWIADCZENIE USŁUG MARKETINGOWYCH, INFORMACYJNYCH I REKLAMOWYCH ORAZ ORGANIZOWANIE KONFERENCJI I SEMINARIÓW W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI2001-05-15 do dziś
573 10 WYKONYWANIE PRAC BADAWCZYCH, STUDIALNYCH I PROJEKTOWYCH2001-05-15 do dziś
665 23 Z PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI, ŚWIADCZENIE USŁUG INWESTYCYJNYCH2001-05-15 do dziś
774 84 B PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWO HANDLOWEJ WYKORZYSTUJĄCEJ POSIADANĄ INFRASTRUKTURĘ I NIERUCHOMOŚCI2001-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-16 do dziś
2data złożenia 02.09.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-10-16 do dziś
3data złożenia 02.09.2009 okres 01.01.2006 -31.12.20062009-10-16 do dziś
4data złożenia 02.09.2009 okres 01.01.2005 -31.12.20052009-10-16 do dziś
5data złożenia 02.09.2009 okres 01.01.2004 -31.12.20042009-10-16 do dziś
6data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
7data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-04-16 do dziś
8data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
9data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-24 do dziś
10data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
11data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
12data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
13data złożenia 21.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-10-16 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072009-10-16 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062009-10-16 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052009-10-16 do dziś
501.01.2004 -31.12.20042009-10-16 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102012-04-16 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów