ASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000010972
Numer REGON: 008380278
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-04-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/17397/20/505]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0083802782001-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-08 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 29132001-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2001-05-08 do dziś
2. Adresulica ROBOCZA nr. domu 4 miejscowość POZNAŃ kod pocztowy 61-538 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2001-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16.12.1988R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W GOSTYNIU NOTARIUSZ IRENA KORALEWSKA, REPERTORIUM 1101/88; ORAZ 29.03.2001 KN VIOLETTY DOLATA REP.A 2891/2001 ZMIANA PAR. 3 UMOWY I UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2001-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKMICIEWICZ2001-05-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2001-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość DZIESIĘĆ UDZIAŁÓW PO CZTERYSTA ZŁOTYCH, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH2001-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000 PLN2001-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2020-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-05-08 do dziś
274 40 Z REKLAMA2001-05-08 do dziś
392 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ VIDEO2001-05-08 do dziś
492 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ VIDEO2001-05-08 do dziś
592 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-05-08 do dziś
622 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2001-05-08 do dziś
722 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2001-05-08 do dziś
822 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-05-08 do dziś
922 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2001-05-08 do dziś
1022 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ VIDEO2001-05-08 do dziś
1122 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2001-05-08 do dziś
1251 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2001-05-08 do dziś
1351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA2001-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów