ARTPOL P.SKONIECKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000010794
Numer REGON: 002175117
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-12-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/71162/21/954]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002175117 NIP 52200578552015-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTPOL P.SKONIECKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA2015-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica HARFOWA nr domu 5 kod pocztowy 02-389 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 21.03.2001 R.2001-05-07 do dziś
2ZMIANA -29.12.2004 R., ZMIANIE ULEGA § 7 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2005-01-11 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI OD 01.01.2010 R., ZMIANIE ULEGŁ § 52011-06-07 do dziś
405.01.2015 R. ZMIANA PARAGRAFU 7 UMOWY SPÓŁKI 01.08.2015 R. ZMIANA PARAGRAFU 2 UMOWY SPÓŁKI.2015-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKONIECKI2001-05-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
3
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKONIECKA2015-11-17 do dziś
2. ImionaALICJA2015-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-11-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-11-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, KAŻDY SAMODZIELNIE2001-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKONIECKA2015-11-17 do dziś
2. ImionaALICJA2015-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKONIECKI2001-05-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-06-07 do dziś
247 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-07 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-06-07 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-06-07 do dziś
514 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2011-06-07 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-06-07 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-06-07 do dziś
885 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2011-06-07 do dziś
946 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 22.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 22.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032005-04-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 23.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-06-02 do dziś
3data złożenia 21.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-07 do dziś
4data złożenia 16.05.2007 okres 01.01.2006 DO 31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
5data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
7data złożenia 11.05.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-06-07 do dziś
8data złożenia 11.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 DO 31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-06-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-07 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-04-012021-04-20 do dziś
2. Tbd2021-09-012021-08-27 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-12-012021-12-16 do dziś