APTEKA WIELIPHARM A. WALEC, W. WALEC I J. WOROŃ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000010703
Numer REGON: 350428480
Numer NIP: 6830010433
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-03-22
Sygnatura akt[RDF/473962/23/214]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP3504284802001-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA WIELIPHARM A. WALEC, W. WALEC I J. WOROŃ SPÓŁKA JAWNA2001-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość WIELICZKA2001-05-07 do dziś
2. Adresulica PIŁSUDSKIEGO nr. domu 77 miejscowość WIELICZKA kod pocztowy 32 -020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA 2001-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.05.1993R. ANEKS -10.12.2000R.2001-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALEC2001-05-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ANTONI2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALEC2001-05-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JACEK2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOROŃ2001-05-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARIUSZ2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO2001-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOROŃ2001-05-07 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARIUSZ2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALEC2001-05-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ANTONI2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALEC2001-05-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JACEK2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2020-07-30 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.11.2006 okres 20052007-01-23 do dziś
2data złożenia 09.06.2009 okres 20062009-07-08 do dziś
3data złożenia 03.02.2014 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-03-07 do dziś
4data złożenia 03.02.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-03-07 do dziś
5data złożenia 03.02.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-07 do dziś
6data złożenia 03.02.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-07 do dziś
7data złożenia 03.02.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-07 do dziś
8data złożenia 03.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-07 do dziś
9data złożenia 06.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-09 do dziś
10data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-25 do dziś
11data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
12data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120062009-07-08 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-09 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-06-092022-06-30 do dziś