„CUKIERNIA FILIPINKA” CZESŁAW LENIK ZENON LENIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000010427
Numer REGON: 006012582
Numer NIP: 8980014741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-04-26
Sygnatura akt[RDF/377865/22/832]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 006012582 NIP 89800147412017-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 26.03.2001 R.2001-05-07 do dziś
205.12.2012 R., PARAGRAFY ZMIENIONE: § 5, § 6 PARAGRAFY DODANE: § 6A, § 15, § 162013-02-11 do dziś
330.11.2016 R. - ZMIENIONO: § 5, § 6; DODANO § 17.2017-01-31 do dziś
420.02.2017 R., ZMIANA: §6 28.12.2016 R., ZMIANA: §1, §3, §4, §6, §102017-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIK2001-05-07 do dziś
2. ImionaCZESŁAW WŁADYSŁAW2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIK2001-05-07 do dziś
2. ImionaZENON TADEUSZ2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-05-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIK2017-02-24 do dziś
2. ImionaMAREK PATRYK2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZADORSKA2017-02-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-24 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIK2017-02-24 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN WOJCIECH2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-24 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIK2017-02-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EWA2017-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.REPREZEN. SPÓŁKI POWIERZA SIĘ WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKOWI CZESŁAWOWI LENIKOWI ORAZ WSPÓLNIKOWI ZENONOWI LENIKOWI, Z ZASTRZEŻENIEM PONIŻSZYCH PUNKTÓW; 2. W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWODUJĄCYCH LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) BĄDŹ ROZPORZĄDZENIE MIENIEM SPÓŁKI DO TAKIEJ WARTOŚCI KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPOWAŻNIONYCH DO REPREZEN. SPÓŁKI MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. 3. W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWODUJĄCYCH LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) BĄDŹ ROZPORZĄDZENIE MIENIEM SPÓŁKI OD TAKIEJ WARTOŚCI WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSIKICH WSPÓLNIKÓW UPOWAŻNIONYCH DO REPREZEN. SPÓŁKI. 4. USTANOW. PROKURY WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, ODWOŁAĆ PROKURĘ MOŻE KAŻDY WSPÓLNIK MAJĄCY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. 6. WSPÓLNICY MAGDALENA LENIK, AGNIESZKA SZADORSKA, SEBASTIAN LENIK ORAZ MAREK LENIK POZBAWIENI SĄ PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2017-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIK2001-05-07 do dziś
2. ImionaCZESŁAW WŁADYSŁAW2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENIK2001-05-07 do dziś
2. ImionaZENON TADEUSZ2001-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2013-02-11 do dziś
247 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-11 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-02-11 do dziś
410 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2017-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2017-01-31 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-01-31 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-01-31 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-01-31 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-01-31 do dziś
646 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2017-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 28.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.20012002-07-18 do dziś
2data złożenia 30.04.2009 okres 2008 ROK2009-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2009-05-06 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów