FIRMA DORADCZO-HANDLOWA „WOL - AGRO” PRZYBYŁA I PINIECKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000010321
Numer REGON: 970049133
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-04-13
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/252/22/617]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DORADCZO-HANDLOWA „WOL – AGRO” GRUBIŃSKI A. KOŚMIDER W. OBST A. RATAJCZAK H. SPÓŁKA JAWNA2001-05-09 do dziś
FIRMA DORADCZO-HANDLOWA „WOL - AGRO” PRZYBYŁA I PINIECKI SPÓŁKA JAWNA2022-04-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI gmina WOLSZTYN miejscowość KARPICKO2001-05-09 do dziś
2. Adresulica PODGÓRNA nr. domu 21 A miejscowość KARPICKO kod pocztowy 64-200 poczta WOLSZTYN kraj POLSKA 2001-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 12.12.1991 R. ANEKS DO UMOWY Z DNIA 05.04.2001 R.2001-05-09 do dziś
230.04.2011 R. ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2011-08-05 do dziś
330.12.2021, ZMIENIONO CAŁĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI W DRODZE PRZYJĘCIA NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI §1- §19. 05.04.2022R. - ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI.2022-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-05-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleART.26 PAR.4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA DORADCZO-HANDLOWA „WOL – AGRO” SPÓŁKA CYWILNA2001-05-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-05-09 do dziś
3. Numer w rejestrze15502001-05-09 do dziś
5. Numer REGON9700491332001-05-09 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-09 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-09 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-09 do dziś
4
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-05-09 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁA2022-04-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-13 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINIECKI2022-04-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-04-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-04-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-04-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH2022-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁA2022-04-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINIECKI2022-04-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-04-13 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-04-13 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-04-13 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 08.05.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 26.10.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 26.10.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 26.10.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 26.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 08.05.2001 R. -31.12.2001 R.2005-12-07 do dziś
2data złożenia 06.04.2006 okres 2005 R.2006-04-28 do dziś
3data złożenia 28.03.2007 okres 2006 R.2007-04-24 do dziś
4data złożenia 12.05.2008 okres ROK 20072008-05-29 do dziś
5data złożenia 10.04.2009 okres 2008 R.2009-04-22 do dziś
6data złożenia 29.03.2010 okres 2009 R.2010-04-27 do dziś
7data złożenia 16.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-24 do dziś
8data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
9data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-22 do dziś
10data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
11data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-12-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-12-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-07 do dziś
42005 R.2006-04-28 do dziś
52006 R.2007-04-24 do dziś
6ROK 20072008-05-29 do dziś
72008 R.2009-04-22 do dziś
82009 R.2010-04-27 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-24 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-22 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-20 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-25 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów