SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIĘDZYLESIE”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000010169
Numer REGON: 012504866
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2019-10-05
Sygnatura akt[RDF/178243/19/783]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0125048662001-04-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIĘDZYLESIE”2001-04-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr. w rejestrze 29752001-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2001-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-WAWER miejscowość WARSZAWA2001-04-27 do dziś
2. Adresulica ŻYCZYŃSKA nr. domu 10B kod pocztowy 04-756 poczta WARSZAWA 2001-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.02.1996R. TEKST JEDNOLITY STATUTU2001-04-27 do dziś
210.09.2001 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MIĘDZYLESIE” UCHWAŁĄ NR 1 Z 10.09.01 DOKONANO ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE: PARAGRAF 23 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI PARAGRAF 25 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI PARAGRAF 31 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI PARAGRAF 35 UST. 2 STATUTU SPÓŁDZIELNI2001-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2001-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGODLEWSKA2010-11-29 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2010-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-11-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-29 do dziś
21. NazwiskoSZELĄG2006-09-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2006-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-26 do dziś
31. NazwiskoSTRZELCZYK2001-04-27 do dziś
2. ImionaMARIANNA STANISŁAWA2001-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-04-27 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-04-27 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 18.02.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 18.02.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 18.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-03-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 02.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-09-22 do dziś
3data złożenia 31.07.2006 okres 1.01. -31.12.2005 R.2006-09-26 do dziś
4data złożenia 23.08.2007 okres ZA ROK 20062007-08-28 do dziś
5data złożenia 19.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-23 do dziś
6data złożenia 20.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
7data złożenia 13.09.2010 okres 2009 ROK2010-09-20 do dziś
8data złożenia 29.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
9data złożenia 03.09.2012 okres ZA 20112012-10-10 do dziś
10data złożenia 03.10.2013 okres 20122013-10-25 do dziś
11data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
12data złożenia 05.10.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-09-26 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-23 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
42009 ROK2010-09-20 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
620122013-10-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01. -31.12.20052006-09-26 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-09-23 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
42009 ROK2010-09-20 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
720122013-10-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-10-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów