WOJCIECHOWSCY, JĘDRZEJEWSCY „WODMER” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000010129
Numer REGON: 632510039
Numer NIP: 7830000464
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-05
Sygnatura akt[RDF/494022/23/719]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP6325100392005-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWOJCIECHOWSCY, JĘDRZEJEWSCY „WODMER” SPÓŁKA JAWNA2023-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MOSINA miejscowość MOSINA2001-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość MOSINA ulica ORZESZKOWEJ nr domu 27 kod pocztowy 62-050 poczta MOSINA kraj POLSKA 2010-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115 MARCA 2001 ROKU -KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NOTARIUSZ IRENA ANTKOWIAK, REP.A 2862/2001 ORAZ ZMIANA UMOWY Z DNIA 10 KWIETNIA 2001 ROKU -KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL.LIBELTA 1/3, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, REP.A 4000/20012001-04-27 do dziś
211 CZERWCA 2001 R. NR REP. A 6387/2001 -NOTARIUSZ W POZNANIU IRENA ANTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA ZIELIŃSKA NOTARIUSZ IRENA ANTKOWIAK NOTARIUSZ, UL. LIBELTA 1/3, 61-706 POZNAŃ ZMIANA PAR. 2, PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2001-08-13 do dziś
319.10.2004 R., REP. A NR 11988/2004, NOTARIUSZ IRENA ANTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA ZIELIŃSKA, IRENA ANTKOWIAK W POZNANIU, DODANO § 10 A, § 10 B.2004-11-10 do dziś
410.12.2004 R., REP. A NR 14059/2004, NOTARIUSZ IRENA ANTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 9 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2005-01-19 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -27.10.2010 R., NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO § 3 ORAZ § 5.2010-11-22 do dziś
628.12.2022R., REP. A NR 5741/2022, NOTARIUSZ IRENA ANTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - DODANO: §10 „C” 30.12.2022 - ZMIENIONO: §2, §7, §9 - DODANO: §10 „D” ., PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2023-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART.26 PAR.4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWY Z DNIA 15 MARCA 2001 ROKU I ANEKSU Z DNIA 10 KWIETNIA 2001 ROKU.2001-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „WODMER” SPÓŁKA CYWILNA A.H.M. WOJCIECHOWSCY2001-04-27 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-27 do dziś
3. Numer w rejestrze15412001-04-27 do dziś
5. Numer REGON6325100392001-04-27 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-27 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-27 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-27 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKA2023-02-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-02-06 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKI2023-02-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2023-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-02-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-02-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-02-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2001-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKA2023-02-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKI2023-02-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2023-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-11-22 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-11-22 do dziś
338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-11-22 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-11-22 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-11-22 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-11-22 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-11-22 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-11-22 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-22 do dziś
1043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 data złożenia 25.03.2002 6. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK2002-05-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 21.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-03-31 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 22.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2004-04-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 21.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20042005-05-02 do dziś
5data złożenia 26.04.2006 okres ZA 2005 ROK2006-06-01 do dziś
6data złożenia 18.04.2007 okres 2006 ROK2007-04-25 do dziś
7data złożenia 24.04.2008 okres 2007 R.2008-05-15 do dziś
8data złożenia 21.04.2009 okres ZA 2008 R.2009-05-07 do dziś
9data złożenia 19.04.2010 okres ZA 2009 ROK2010-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-06-01 do dziś
22006 ROK2007-04-25 do dziś
32007 R.2008-05-15 do dziś
4ZA 2008 R.2009-05-07 do dziś
5ZA 2009 ROK2010-04-29 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów