SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000010033
Numer REGON: 001069979
Numer NIP: 6490005627
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2022-06-02
Sygnatura akt[RDF/385340/22/320]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-04-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010699792001-04-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HUTNIK”.2001-04-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY nr. w rejestrze 9232001-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina ZAWIERCIE miejscowość ZAWIERCIE2001-04-27 do dziś
2. Adresulica RATAJA nr domu 31A kod pocztowy 42-400 poczta ZAWIERCIE 2003-10-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SM-HUTNIK.PL2018-10-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SM-HUTNIK.PL2018-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.05.1995R. UCHWAŁA NR 10/2001 ZPCZ Z DNIA 09.03.2001R. ZATWIERDZAJĄCA ZMIANY W STATUCIE SPÓŁDZIELNI.DODANO W PAR.4 UST.4 PKT „H” I „I” ZMIENIONO PAR.1, 32.2001-04-27 do dziś
204.10.2003 R. UCHWAŁA NR 12/2003 R. ZPCZ Z DNIA 04.10.2003 R. ZATWIERDZAJĄCA STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” W ZAWIERCIU2004-02-11 do dziś
318.06.2004 R. -UCHWAŁA NR 11/2004 ZPCZ -ZATWIERDZAJĄCA ZMIANY W STATUCIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” W ZAWIERCIU: W PAR. 70 UST. 3 DODANO ZDANIE W PAR. 70 DODANO UST. 4” W PAR. 70 DODANO UST. 6 I 7 DO DZIAŁU IV DODANO ROZDZIAŁ IV W KTÓRYM DODANO PAR. 72” W PAR. 105 UST. 1 PKT 2 DODANO PODPUNKT „E” I „F”2004-07-30 do dziś
407.10.2005 R. DODANO W PAR. 7 PKT 4 I 52006-01-10 do dziś
5UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR 2/2009 Z DNIA 14.12.2009 R. ZATWIERDZAJĄCA STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK”.2010-03-10 do dziś
627.06.2012 R. ZMIANA PAR. 13 UST. 2 POPRZEZ DODANIE PKT 6), PAR. 15 POPRZEZ DODANIE PKT 10) I 11), PAR. 25 UST. 1, PAR. 28 UST. 1, PAR. 30 UST. 5 PKT D), SKREŚLENIE PAR. 30 UST. 6, DODANIE PAR. 48 UST. 1 PKT 27), 28), ZMIANA PAR. 96 UST. 4, PAR. 146 POPRZEZ DODANIE USTĘPU 4, PAR. 150 UST. 2, DODANIE PAR. 150 UST. 2’, DODANIE PAR. 150 ZE ZN.1, DODANIE PAR. 156 ZE ZN.1, DODANIE PAR. 156 ZE ZN.2.2012-08-27 do dziś
720.21.22.05.2013R. ZMIANA § 10, § 48, § 134, § 150, WYKREŚLENIE § 158.2013-07-22 do dziś
812,13,14.01.2015R. - WYKREŚLONO UST.4 W §28, DODANO W §48 UST.1 PKT 29, §151 ZE ZNACZKIEM 12015-02-19 do dziś
9UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 15,16,17.06.2015R. NR 8/2015R. - DODANO W §28 USTĘP 1 PKT A) PIĄTEGO TIRET2015-08-06 do dziś
10UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 16, 17, 18.05.2016R. NR 17/2016 WPROWADZAJĄCA ZMIANY W: § 25, § 28, § 32, § 35, § 40, § 42 UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 16, 17, 18.05.2016R. NR 18/2016 WPROWADZAJĄCA ZMIANY W: § 5, § 49, § 1502016-06-30 do dziś
11UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 7,8,9.06.2017R. NR 8/2017 WPROWADZAJĄCA ZMIANY W: §8, §35, §51, §149.2017-10-09 do dziś
12UCHWAŁA Z DNIA 22,23,24.05.2018 R. NR 7/2018 ZMIENIAJĄCA STATUT SPÓŁDZIELNI POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI WRAZ Z UCHWAŁĄ Z DNIA 4.10.2018 R. O ZMIANIE W/W UCHWAŁY W ZAKRESIE § 25, § 34, § 45 UST.4, § 117 ORAZ § 132 STATUTU.2018-10-24 do dziś
13UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 25, 26, 27.05.2021R. ZMIANA §1, §3, §7, §20, §30, DODANO §39A, ZMIANA §45, §119, §144, §146, §147, §148, §156, §157, §158 ORAZ OGŁOSZENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2022-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2018-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUFEL2016-05-09 do dziś
2. ImionaEDYTA WANDA2016-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-09 do dziś
26. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-04 do dziś
31. NazwiskoMARKOWSKI2001-04-27 do dziś
2. ImionaSTEFAN WŁODZIMIERZ2001-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARZYŃSKI2022-04-20 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTCHÓRZ2022-04-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁUCHA2017-10-09 do dziś
2. ImionaADAM2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃCZYK2017-10-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAZAROWICZ2017-10-09 do dziś
2. ImionaLESZEK2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁEK2017-10-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZYK MADEJ2017-10-09 do dziś
2. ImionaDOROTA2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOWIAK2017-10-09 do dziś
2. ImionaARTUR2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCELA2017-10-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoFAJT2017-10-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOLANTA2017-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaREPREZENTOWANIE I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” Z SIEDZIBĄ W ZAWIERCIU, WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OKREŚLONYMI W STATUCIE SM HUTNIK (§58 UST.1 STATUTU SPÓŁDZIELNI) PRZED WSZELKIMI ORGANAMI PUBLICZNYMI I SAMORZĄDOWYMI, SĄDAMI WSZELKICH INSTANCJI, NOTARIUSZAMI, URZĘDAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, BANKAMI, ORAZ OSOBAMI PRAWNYMI (W TYM INSTYTUCJAMI UBEZPIECZENIOWYMI), FIZYCZNYMI I INSTYTUCJAMI NIE MAJĄCYMI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ NFZ, ZUS, URZĘDEM MIEJSKIM, URZĘDEM SKARBOWYM), WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI.2017-10-09 do dziś
21. NazwiskoRYCHTER2019-01-22 do dziś
2. ImionaEDYTA MARIA2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-22 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa1. REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” Z SIEDZIBĄ W ZAWIERCIU, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OKREŚLONYMI W STATUCIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” PRZED WSZELKIMI ORGANAMI PUBLICZNYMI I SAMORZĄDOWYMI, SĄDAMI WSZELKICH INSTANCJI, NOTARIUSZAMI, URZĘDAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, BANKAMI ORAZ OSOBAMI PRAWNYMI (W TYM INSTYTUCJAMI UBEZPIECZENIOWYMI), FIZYCZNYMI I INSTYTUCJAMI NIE MAJĄCYMI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI PRZED NFZ, ZUS, URZĘDEM MIEJSKIM, URZĘDEM SKARBOWYM), WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMĄJĄTKOWYCH, ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, W TYM DO: - SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „HUTNIK”, - ZAWIERANIA I ZMIANY ZA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „HUTNIK” UMÓW DOTYCZĄCYCH NABYCIA LUB ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI DOWOLNYCH LOKALI, ODDANIA GRUNTU W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, PRZENIESIENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, USTANAWIANIA I ZMIANY OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH, (W TYM DO ZAWARCIA UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ, WARUNKOWEJ UMOWY, UMOWY PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI, ZMIANY LUB ROZWIĄZANIA POWYŻSZYCH UMÓW) NA WARUNKACH DOWOLNIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA OKREŚLONYCH, W TYM DO ODBIORU CENY, WZGLĘDNIE WSKAZANIA SPOSOBU JEJ ZAPŁATY, A TAKŻE DO PODEJMOWANIA WZGLĘDEM NABYWCÓW WSZELKICH KONIECZNYCH ZOBOWIĄZAŃ, 2. ZAWIERANIA UMÓW USTALAJĄCYCH SPOSÓB KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI, O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI, UBEZPIECZENIA ORAZ NAJMU I DZIERŻAWY DOWOLNYCH NIERUCHOMOŚCI I PRAW, ICH ZMIANY I ROZWIĄZYWANIA, POBIERANIA KAUCJI I ODBIORU CZYNSZU Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY, 3. WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY W POSIADANIE NABYWCOM, W TYM DO PODPISANIA PROTOKOŁÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH, 4. PODDAWANIA SPÓŁDZIELNI EGZEKUCJI W TRYBIE ARTYKUŁU 777 § 1 PKT 4 I 5 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, W SPRAWACH WEDŁUG UZNANIA USTANOWIONEGO PEŁNOMOCNIKA, W TYM W ZAKRESIE WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY LUB ZAPŁATY CENY. POZOSTAŁY ZAKRES UPOWAŻNIENIA OKREŚLONO W PEŁNOMOCNICTWIE.2019-01-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-03-10 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-03-10 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-10 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-03-10 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-03-10 do dziś
693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-03-10 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-03-10 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 22.01.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-01-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-18 do dziś
5data złożenia 09.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
6data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
7data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
8data złożenia 03.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
10data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
11data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
12data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
13data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
15data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
16data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
17data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
18data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
19data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
20data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
21data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-01-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-01-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-02 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów