ASBUD TECHNIKA GRZEWCZA KAPSA, ŁUKASIEWICZ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000009997
Numer REGON: 003823819
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-03-23
Sygnatura akt[RDF/192998/20/863]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0038238192002-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASBUD TECHNIKA GRZEWCZA KAPSA, ŁUKASIEWICZ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI2017-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2001-04-30 do dziś
2. Adresulica NIEPODLEGŁOŚCI nr. domu 44 miejscowość KOSZALIN kod pocztowy 75-252 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2001-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128 MARCA 2001R.2001-04-30 do dziś
2UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18.01.2002 R. ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI.2002-02-21 do dziś
317-02-2016 - ZMIANA § 7 UMOWY2016-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPSA2001-04-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ JÓZEF2001-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-30 do dziś
TAK2016-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-30 do dziś
NIE2016-02-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIEWICZ2001-04-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2001-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2001-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPSA2001-04-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ JÓZEF2001-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIEWICZ2001-04-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2001-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-10-21 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-10-21 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-10-21 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-10-21 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-10-21 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-10-21 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-10-21 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-21 do dziś
942 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-10-21 do dziś
1071 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 30.04.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 26.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument 30.04.2001 R. -31.12.2001 R.2002-05-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 12.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-07-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-07 do dziś
5data złożenia 25.04.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
6data złożenia 29.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
7data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
8data złożenia 22.09.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-02 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-05 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-10-14 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-25 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W KOSZALINIE nr VII GU 102-17 data 19.06.20172017-06-21 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ2017-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĄBEK2017-06-21 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-21 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów