„BUILDING SITE MANAGEMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000009806
Numer REGON: 351284698
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2003-12-30
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/24143/3/895]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-06-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP3512846982001-06-08 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze RHB 562992001-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-MOKOTÓW miejscowość WARSZAWA2001-06-08 do dziś
2. Adresulica WAŁBRZYSKA nr. domu 11 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-739 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.05.1997 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, NOTARIUSZ EWA ŻOCHOWSKA – ZALEWSKA. NR REPERTORIUM 2657/97.2001-06-08 do dziś
217.09.2001, REP. A NR 8284/2001, NOTARIUSZ HELENA SZYMCZYK-GRABIŃSKA, KANCEALARIA NOTRARIALNA R.BORZEMSKI, L.BORZEMSKI, H.SZYMCZYK-GRABIŃSKA, PL.SOLNY 13, WROCŁAW ZMIANA §§ 2, 6-30; DODANO § 31; TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI UWZGLĘDNIAJĄCY PRZYJĘTE ZMIANY.2001-10-22 do dziś
307.10.2003 R.; NR REP. A 3235/2003; NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA § 8.2003-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUGLARET2001-06-08 do dziś
2. ImionaRICHARD HENRI2001-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500 ZŁOTYCH2003-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-06-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILLAUME2001-08-30 do dziś
2. ImionaNICOLAS CHRISTIAN2001-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2003-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2003-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILLAUME2001-08-30 do dziś
2. ImionaNICOLAS CHRYSTIAN2001-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-08-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUGLARET2001-06-08 do dziś
2. ImionaRICHARD HENRI2001-06-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-06-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 CZERWIEC 2000 R. DO 31 MAJA 2001 R. data złożenia 14.12.2001 6. okres za jaki złożono dokument 1 CZERWIEC 2000 R. DO 31 MAJA 2001 R.2001-12-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.06.2001 -31.05.2002 data złożenia 29.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2001 -31.05.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2001 -31.05.20022002-12-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.06.2002 -31.05.2003 data złożenia 05.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2002 -31.05.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2002 -31.05.20032003-12-30 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 CZERWIEC 2000 R. DO 31 MAJA 2001 R.2001-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów