HEURESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000009246
Numer REGON: 357223841
Numer NIP: 6751244510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/338836/21/371]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP3572238412001-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEURESIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-14 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr. w rejestrze 96252001-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina KRAKÓW KROWODRZA miejscowość KRAKÓW2001-04-26 do dziś
2. Adresulica W. SYROKOMLI nr domu 11 nr lokalu 8 kod pocztowy 30-102 poczta KRAKÓW 2005-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA Z DNIA 29.06.2000 R. NOTARIUSZ EDWARD DROZD, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. DUNIN-WĄSOWICZA 8/6 REPERTORIUM A NR 2261/2000 TEKST JEDNOLITY Z DNIA 13.03.2001 R. REPERTORIUM A NR 1048/20012001-04-26 do dziś
227.07.2004 R. -NOT. E. DROZD, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE UL. ROTMISTRZA DUNIN-WĄSOWICZA 8/6, REP. A NR 4733/2004 -ZMIANA § 8, § 9, § 10, § 11, § 13, § 15, § 19, § 31; SKREŚLONO § 16, § 22;2004-08-24 do dziś
326.06.2006 R. -NOT. ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. RTM. DUNIN-WĄSOWICZA 8/6, REP. A NR 4197/2006 ZMIANA § 13, § 14, § 19, § 23, § 25;2006-10-04 do dziś
46 WRZEŚNIA 2011 ROKU, REPERTORIUM A NR 6116/2011, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZ EDWARD DROZD, NOTARIUSZ ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ, NOTARIUSZ JAN TRUSZKIEWICZ, ZMIENIONO: § 7, § 10 UMOWY SPÓŁKI2011-09-12 do dziś
516.02.2017R., REP. A NR 1160/2017, NOTARIUSZ JAN TRUSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANIONO: §2, §7 UMOWY SPÓŁKI2017-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYASZEK SZAREK2001-04-26 do dziś
2. ImionaBARBARA2001-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.600,00 ZŁ2018-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego54600,00 PLN2004-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIU PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000, 00.(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH); W TYCH PRZYPADKACH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2006-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSOWSKA ROCZNIAK2021-02-25 do dziś
2. ImionaKLAUDIA EWA2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2018-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYASZEK SZAREK2001-04-26 do dziś
2. ImionaBARBARA2001-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-09-12 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-09-12 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-09-12 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-09-12 do dziś
577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2011-09-12 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-09-12 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2017-07-14 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-07-14 do dziś
358 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2017-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.01.2001 data złożenia 05.02.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.01.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.01.20012003-02-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-08-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 12.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-04-14 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-10-04 do dziś
6data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
7data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
8data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
9data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
10data złożenia 07.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
11data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-10-04 do dziś
12data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
13data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
14data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
15data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
16data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
17data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
18data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
19data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
20data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-10-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-10-04 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-27 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-10-04 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-30 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-12 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-10-04 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów