„GRYFIX” KONDRAT SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000009222
Numer REGON: 790150383
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-08
Sygnatura akt[RDF/296512/21/581]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYFIX” KONDRAT SPÓŁKA JAWNA2001-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat EŁCKI gmina EŁK miejscowość EŁK2001-04-27 do dziś
2. Adresulica KILIŃSKIEGO nr. domu 21 miejscowość EŁK kod pocztowy 19-300 poczta EŁK kraj POLSKA 2001-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.MARCA 2001 R.2001-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRAT2001-04-27 do dziś
2. ImionaZOJA2001-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRAT2001-04-27 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2001-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2001-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRAT2001-04-27 do dziś
2. ImionaZOJA2001-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRAT2001-04-27 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2001-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2001-04-27 do dziś
222 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-04-27 do dziś
322 23 Z INTROLIGATORSTWO2001-04-27 do dziś
422 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2001-04-27 do dziś
552 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-04-27 do dziś
652 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2001-04-27 do dziś
752 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2001-04-27 do dziś
852 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-04-27 do dziś
952 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2001-04-27 do dziś
1018 11 Z DRUKOWANIE GAZET2020-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R., 2002 R., 2003 R., 2004 R. data złożenia 08.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R., 2002 R., 2003 R., 2004 R.2005-09-26 do dziś
2data złożenia 21.07.2006 okres ZA 2005 R.2006-07-24 do dziś
3data złożenia 19.06.2007 okres ZA 2006 R.2007-06-25 do dziś
4data złożenia 28.04.2008 okres 2007 ROK2008-04-29 do dziś
5data złożenia 03.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 R.2006-07-24 do dziś
2ZA 2006 R.2007-06-25 do dziś
32007 ROK2008-04-29 do dziś
42008 ROK2009-07-15 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów