BUSINESS CENTER WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000008990
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2001-05-09
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/603/1/812]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0101575732001-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS CENTER WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-09 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr. w rejestrze 355262001-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-05-09 do dziś
2. Adresulica AL.JANA PAWŁA II nr. domu 23 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-853 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19 GRUDNIA 1992, NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA, 00-145 WARSZAWA, ALEJA SOLIDARNOŚCI 72, NR REPERTORIUM A 3113/92.2001-05-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLSKAINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0149924102001-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 544.789 UDZIAŁÓW , ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 27.239.450 ZŁOTYCH2001-05-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego27239450 PLN2001-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport16809050 PLN2001-05-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY SPÓŁKI SAMODZIELNIE; -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTOW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, PRZY CZYM TAK DZIAŁAJĄCYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM NIE MOŻE BYĆ DYREKTOR DO SPRAW OSOBOWYCH;2001-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOWMAN2001-05-09 do dziś
2. ImionaJAMES YOUNG2001-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY2001-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-05-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOUGLAS2001-05-09 do dziś
2. ImionaGRAHAM2001-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY2001-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-05-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTON2001-05-09 do dziś
2. ImionaCLIVE NEIL2001-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-05-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILSOM2001-05-09 do dziś
2. ImionaSTEPHEN CHARLES2001-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBAKER2001-05-09 do dziś
2. ImionaIAN2001-05-09 do dziś
21. NazwiskoGILCHRIST2001-05-09 do dziś
2. ImionaROBERT2001-05-09 do dziś
31. NazwiskoHARNETTY2001-05-09 do dziś
2. ImionaFRANCES2001-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW BUDOWA NA DZIAŁCE GRUNTU O POWIERZCHNI 3955 M2 POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY ULICACH: AL.JANA PAWŁA II, GRZYBOWSKA I CIEPŁA (KW 147797 -SĄD REJONOWY WARSZAWA-MOKOTÓW)2001-05-09 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK -REALIZACJE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH NA WŁASNY RACHUNEK OBEJMUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE, TECHNICZNE I RZECZOWE W CELU BUDOWY -DOT. DZIAŁKI GRUNTU WYM. W LP.12001-05-09 do dziś
374 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIE CENTRUM BIUROWO-HANDLOWEGO NA DZIAŁCE GRUNTU OPISANEJ W PUNKCIE LP.12001-05-09 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK EKSPLOATACJA NA WŁASNY RACHUNEK BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH DOTYCZY DZIAŁKI GRUNTU OPISANEJ W LP.12001-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów