FIRMA HANDLOWA IKO JAN GRABOŚ LUCYNA GRABOŚ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000008881
Numer REGON: 370014120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-08-10
Sygnatura akt[RDF/413218/22/512]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA IKO JAN GRABOŚ LUCYNA GRABOŚ SPÓŁKA JAWNA2020-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. KROSNO gmina M. KROSNO miejscowość KROSNO2001-04-20 do dziś
2. Adresulica PODKARPACKA nr. domu 2 miejscowość KROSNO kod pocztowy 38-400 poczta KROSNO kraj POLSKA 2001-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SP. CYWILNEJ Z DNIA 12.12.1991 R. ANEKS DO UMOWY SP. CYWILNEJ Z DNIA 1.04.1992 R. ANEKS DO UMOWY SP. CYWILNEJ Z DNIA 30.03.2000 R. ANEKS DO UMOWY SP. CYWILNEJ Z DNIA 28.03.2001 R. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 28.03.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 29.03.2001 R.2001-04-20 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ FIRMA HANDLOWA „IKO” Z DNIA 30.09.2001 R. ZMIANA BRZMIENIA PAR. 7 UMOWY2002-04-16 do dziś
308.07.2002 R. ZMIANA PAR. 10 UMOWY2004-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW OPARCIU O PRZEPIS ART.26 PAR.4 K.S.H. – PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W JAWNĄ2001-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „IKO” SP.CYW.2001-04-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-20 do dziś
3. Numer w rejestrze2748/912001-04-20 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W KROŚNIE2001-04-20 do dziś
5. Numer REGON3700141202001-04-20 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOŚ2001-04-20 do dziś
2. ImionaJAN2001-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOŚ2001-04-20 do dziś
2. ImionaLUCYNA2001-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY.2001-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOŚ2001-04-20 do dziś
2. ImionaJAN2001-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOŚ2001-04-20 do dziś
2. ImionaLUCYNA2001-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2020-05-07 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 R. data złożenia 09.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 R.2003-04-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01-31.12.2002 R. data złożenia 25.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01-31.12.2002 R.2004-01-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-10-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 25.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-08-16 do dziś
5data złożenia 13.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-03-30 do dziś
6data złożenia 12.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-16 do dziś
7data złożenia 11.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-19 do dziś
8data złożenia 20.03.2009 okres 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-04-01 do dziś
9data złożenia 23.03.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-04-06 do dziś
10data złożenia 29.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-24 do dziś
11data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-06 do dziś
12data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-16 do dziś
13data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
14data złożenia 26.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
15data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
16data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01. 2005 -31.12.2005 R.2006-03-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-19 do dziś
401.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-04-01 do dziś
501.01.2009 DO 31.12.20092010-04-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-24 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-06 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01-31.12.2002 R.2004-01-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-08-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-10 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów