„ARTMAX - B.CIEPLIŃSKA, K.CIEPLIŃSKA” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000008396
Numer REGON: 011198195
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-03-16
Sygnatura akt[RDF/280469/21/947]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTMAX – A. KRASIŃSKI I M. CIEPLIŃSKI” SPÓŁKA JAWNA2001-04-20 do dziś
„ARTMAX - B.CIEPLIŃSKA, K.CIEPLIŃSKA” SPÓŁKA JAWNA2019-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina IZABELIN miejscowość LASKI2001-04-20 do dziś
2. Adresmiejscowość LASKI ulica UL. 3 MAJA nr domu 47 kod pocztowy 05-080 poczta IZABELIN kraj POLSKA 2015-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1-20.09.1995R.- UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; -28.03.2001R. – ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEKSZTAŁCAJĄCY JĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2001-04-20 do dziś
230.07.2013R. ZMIANIE ULEGŁY PARAGRAFY 1 I 2.2013-09-05 do dziś
322.05.2019 R.2019-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-20 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPLIŃSKA2013-09-05 do dziś
2. ImionaBEATA2013-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-09-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2013-09-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-09-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPLIŃSKA2019-10-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JOLANTA2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2001-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPLIŃSKA2019-10-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JOLANTA2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPLIŃSKA2013-09-05 do dziś
2. ImionaBEATA2013-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-09-05 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-09-05 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-09-05 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-09-05 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2013-09-05 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-09-05 do dziś
747 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-05 do dziś
847 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-09-05 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-09-05 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 R. data złożenia 08.07.20032003-07-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 14.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 23.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 24.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.20012005-04-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 19.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20042005-08-23 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-11 do dziś
5data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-17 do dziś
6data złożenia 15.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-11 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-17 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-21 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów