„ASSMANN POLSKA GRUPA PROJEKTOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000008297
Numer REGON: 634184259
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[RDF/254452/20/216]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASSMANN POLSKA GRUPA PROJEKTOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2001-04-18 do dziś
2. Adresulica SŁUPSKA nr. domu 36 miejscowość POZNAŃ kod pocztowy 60-458 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2001-04-18 do dziś
miejscowość POZNAŃ ulica ŻMIGRODZKA nr domu 48 kod pocztowy 60-171 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2013-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 MARCA 2001 R. W KANCELARII NOTARIUSZA WOLFGANGA ŻMUDZIŃSKIEGO W POZNANIU, PRZY UL.DZIAŁYŃSKICH 10, PRZED NOTARIUSZEM WOLFGANGIEM ŻMUDZIŃSKIM, AKT NOT. REP.A 855/20012001-04-18 do dziś
209-01-2003 R., NR REP. A 157/2003, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA PAR. 7.2003-01-30 do dziś
324.07.2003 R., NR REP. A 7595/2003, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA PAR. 8, 11 I 122003-09-08 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 22 CZERWCA 2006 R., REP. A NR 4605/2006 SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM IZABELĄ PODSIADŁOWSKĄ-SKĄPSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. FREDRY 1/14 ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: § 2, § 11 UST. 2, 3, 6, § 7 UST 2, 7, 8, 16, 17, 18, 19, § 8 UST. 1, 3, § 9 UST. 3 DODANO § 7 UST. 20-43.2006-11-03 do dziś
524.05.2007 R., NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. FREDRY 1/14, REP. A NR 5746/2007, ZMIENIONO § 8 PKT 1 I 3 UMOWY SPÓŁKI.2007-08-30 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 3.03.2010 R., REP. A NR 774/2010, NOTARIUSZ DR MICHAŁ IŻYKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA DR MICHAŁ IŻYKOWSKI UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/6 W POZNANIU, ZMIENIONO W UMOWIE SPÓŁKI: § 7, § 8. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI UWZGLĘDNIAJĄCEGO WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI.2010-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZYK2010-06-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2010-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 267.000,00 ZŁ2013-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-08-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego267000,00 ZŁ2010-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO JEJ PREZES ZARZĄDU A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2006-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZYK2006-11-03 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2006-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHEUERMANN2001-04-18 do dziś
2. ImionaJOCHEN2001-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoZABORNIAK2013-08-27 do dziś
2. ImionaIZABELA2013-08-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2013-08-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-06-08 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-06-08 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-06-08 do dziś
442 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-06-08 do dziś
542 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-06-08 do dziś
642 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-06-08 do dziś
742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-06-08 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-06-08 do dziś
942 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-06-08 do dziś
1042 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-08 do dziś
1168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-08 do dziś
1243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-06-08 do dziś
1343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-06-08 do dziś
1441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-06-08 do dziś
1543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-08 do dziś
1643 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-06-08 do dziś
1743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-06-08 do dziś
1846 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-06-08 do dziś
1968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-06-08 do dziś
2081 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-06-08 do dziś
2163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-08 do dziś
2274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-06-08 do dziś
2374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-08 do dziś
2477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-06-08 do dziś
2537 00 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2010-06-08 do dziś
2638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-06-08 do dziś
2738 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-06-08 do dziś
2838 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-06-08 do dziś
2938 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2010-06-08 do dziś
3038 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2010-06-08 do dziś
3138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-06-08 do dziś
3243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-06-08 do dziś
3343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-06-08 do dziś
3443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-06-08 do dziś
3543 31 Z TYNKOWANIE2010-06-08 do dziś
3643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-06-08 do dziś
3743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-06-08 do dziś
3868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-08 do dziś
3939 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-06-08 do dziś
4071 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2010-06-08 do dziś
4171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-06-08 do dziś
4281 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2010-06-08 do dziś
4380 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-06-08 do dziś
4443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.06.2001 -31.12.2001 data złożenia 20.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2001 -31.12.20012002-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
5data złożenia 29.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-03 do dziś
6data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
7data złożenia 14.11.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-11-20 do dziś
8data złożenia 27.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
9data złożenia 13.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
10data złożenia 29.08.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
11data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-08-08 do dziś
12data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
13data złożenia 30.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
14data złożenia 14.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
15data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
16data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
17data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
18data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
19data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-03 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-11-20 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
6OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-08-08 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-11-03 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-11-20 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-08 do dziś
7OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-10-07 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112013-08-08 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów