EWIMAR JABŁOŃSKI KALECIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000008215
Numer REGON: 931189577
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2001-04-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/3524/1/967]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWIMAR JABŁOŃSKI KALECIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2001-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-04-23 do dziś
2. Adresulica MIĘDZYLESKA nr. domu 2 nr. lokalu 6 miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 50-514 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2001-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.03.20012001-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZGODNIE Z POSTANOWIENIEM PRZEPISU ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEWIMAR SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU2001-04-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-23 do dziś
3. Numer w rejestrze1139582001-04-23 do dziś
5. Numer REGON9311895772001-04-23 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALECIŃSKI2001-04-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ LESZEK2001-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2001-04-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2001-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA2001-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALECIŃSKI2001-04-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ LESZEK2001-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2001-04-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2001-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2001-04-23 do dziś
252 27 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-04-23 do dziś
352 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-04-23 do dziś
452 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-04-23 do dziś
574 13 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-04-23 do dziś
674 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-04-23 do dziś
774 40 REKLAMA2001-04-23 do dziś
880 42 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE2001-04-23 do dziś
952 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-04-23 do dziś
1052 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-04-23 do dziś
1152 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2001-04-23 do dziś
1252 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2001-04-23 do dziś
1352 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2001-04-23 do dziś
1452 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2001-04-23 do dziś
1552 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2001-04-23 do dziś
1652 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów