SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHROBRY” W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000007942
Numer REGON: 001354987
Numer NIP: 9551030651
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2024-02-08
Sygnatura akt[RDF/580021/24/800]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-04-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013549872001-04-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHROBRY” W UPADŁOŚCI2019-06-19 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY W SZCZECINIE, SEKCJA REJESTROWA nr. w rejestrze 22382001-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-04-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica SZYBOWCOWA nr domu 28 kod pocztowy 70-843 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2008-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA STATUTU -28.06.1998 R. ZMIENIA SIĘ PARAGRAF 13 UST 1, PAR 22 UST. 2, PAR 23 UST. 1, PAR 25 UST 2, PAR 47 UST 2, PARAGRAF 54, 57, 59 UST 5, PAR 88 UST 1, PAR 102 UST 2, PAR 34 SKREŚLA SIĘ: PARAGRAF 19, ZDANIE 3 PAR 51, PAR 59 UST 4, PAR 69, PAR 88 UST 2, PAR 91 UST 1 PKT 11 DODAJE SIĘ: PAR 77 UST 6, 7, 8, PAR 4 UST 2 PKT 6, PAR 5 UST 2 PKT 6, PAR 17 UST 5, PAR 102 UST 62001-04-18 do dziś
2UCHWAŁA NR 7/2009 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 1.08.2009 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA UCHWAŁY NR 16/2009 Z DNIA 3.01.2009 R. O ZMIANIE STATUTU Z POMINIĘCIEM § 17 PKT 6, § 39 PKT 9, 14, § 47 PKT 3, § 76 PKT 6, PKT 7, PKT 9, PKT 10, PKT 11, PKT 12, PKT 13, § 80 PKT 1, § 96 PKT 5, § 97 PKT 2, § 107 PKT 5, PKT 6, PKT 7 STATUTU.2010-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA DWUOSOBOWA: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK)2001-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
14. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2002-12-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-10 do dziś
21. NazwiskoPOSŁUSZNY2001-04-18 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2001-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTOWICZ2010-01-07 do dziś
2. ImionaGABRIEL2010-01-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTRYN2001-04-18 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2001-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORIDKO2002-12-10 do dziś
2. ImionaADAM2002-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANASIEWICZ2010-01-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2010-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHER2006-12-07 do dziś
2. ImionaJANUSZ2006-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILIŃSKA2010-01-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2010-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENDE2010-01-07 do dziś
2. ImionaTHERESE MARIA2010-01-07 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABULA WARSKA2010-01-07 do dziś
2. ImionaŁUCJA MARTA2010-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE2001-04-18 do dziś
270 20 Z WYNAJEM LOKALI, GARAŻY I INNYCH OBIEKTÓW2001-04-18 do dziś
370 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI NA ZLECENIE2001-04-18 do dziś
422 22 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2001-04-18 do dziś
574 83 Z USŁUGI KSEROGRAFICZNE I INNE PODOBNE2001-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2002 data złożenia 03.01.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2001 3. okres za jaki złożono dokument 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20012003-03-17 do dziś
2data złożenia 24.01.2011 okres 30 CZERWCA 2003 DO 31 GRUDNIA 20032011-03-24 do dziś
3data złożenia 24.01.2011 okres 1 STYCZNIA 2004 DO 31 GRUDNIA 20042011-03-24 do dziś
4data złożenia 24.01.2011 okres 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052011-03-24 do dziś
5data złożenia 24.01.2011 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062011-03-24 do dziś
6data złożenia 24.01.2011 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072011-03-24 do dziś
7data złożenia 24.01.2011 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082011-03-24 do dziś
8data złożenia 24.01.2011 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-03-24 do dziś
9data złożenia 25.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-21 do dziś
10data złożenia 14.08.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-27 do dziś
11data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
12data złożenia 20.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
13data złożenia 17.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-17 do dziś
14data złożenia 20.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-20 do dziś
15data złożenia 08.02.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościnazwa organu wydającego SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XXII WYDZIAŁ GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy XXII U 149/ 02 data wydania 30.06.20032004-04-09 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY O UMORZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO, PRAWOMOCNE Z DNIEM 11.03.2015 R., SYGN. AKT XII U 23/09. data 23.12.20142015-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILGOCKI2005-05-17 do dziś
2. ImionaKAMIL EUGENIUSZ2005-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-17 do dziś
2
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościDĄBROWSKI2006-07-03 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegoBARTOSZ PAWEŁ2006-07-03 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego***********2006-07-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
3
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr XII GU 260/18 data 06.06.20192019-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKI2019-06-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-19 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów