FIRMA HANDLOWA J.T.RZEWUSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000007749
Numer REGON: 003809481
Numer NIP: 6690306500
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-07-14
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/4371/23/246]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA J.T.RZEWUSCY SPÓŁKA JAWNA2001-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2023-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. DWORCOWA nr domu 1 nr lokalu 1 kod pocztowy 75-201 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2023-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.03.2001R. NOTARIUSZ ELŻBIETA RYCHLIK-HACZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 28, REP. „A” 1763/2001. 26.03.2001R. NOTARIUSZ ELŻBIETA RYCHLIK-HACZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 28. REP. „A” 2285/2001 – ZMIANA PAR. 5 UST.1.2001-06-22 do dziś
227 STYCZNIA 2003 R. NR REPERTORIUM „A” 302/2003, NOTARIUSZ ELŻBIETA RYCHLIK-HACZKIEWICZ Z KN W KOSZALINIE, ZMIANA PAR. 5.2003-02-20 do dziś
31.04.2023R., ZMIANA §10 UMOWY SPÓŁKI.2023-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZEWSKA RZEWUSKA2001-06-22 do dziś
2. ImionaTAMARA DANUTA2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-06-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-06-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-06-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEWUSKA2023-07-14 do dziś
2. ImionaNATALIA TATIANA2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-07-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-07-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-07-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2001-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEWUSKA2023-07-14 do dziś
2. ImionaNATALIA TATIANA2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZEWSKA RZEWUSKA2001-06-22 do dziś
2. ImionaTAMARA DANUTA2001-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 42 SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2001-06-22 do dziś
252 43 SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2001-06-22 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 22.06.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 24.05.2002 3. okres za jaki złożono dokument 22.06.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-10 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-10 do dziś
5data złożenia 14.04.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-04-25 do dziś
6data złożenia 16.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-18 do dziś
7data złożenia 15.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-27 do dziś
8data złożenia 21.04.2008 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-04-27 do dziś
9data złożenia okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-29 do dziś
10data złożenia 28.03.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-03-30 do dziś
11data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-04-25 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-18 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-04-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-29 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-03-30 do dziś
701.01.2011-31.12.2011 R.2012-08-09 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów