DMOCHOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000007527
Numer REGON: 010828398
Numer NIP: 1250032384
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2019-02-20
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/1839/19/479]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010828398 NIP 12500323842013-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDMOCHOWSCY SPÓŁKA JAWNA2018-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina ZĄBKI miejscowość ZĄBKI2001-04-11 do dziś
2. Adresulica ORLA nr domu 4 nr lokalu 55 kod pocztowy 05-091 poczta ZĄBKI 2004-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 20.12.1994R. ZMIANA Z DNIA 01.03.2001R.2001-04-11 do dziś
2ANEKS UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 19 KWIETNIA 2002 R. -ZMIANA PAR. 6 UMOWY2002-06-05 do dziś
319.05.2004 ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZMIANA PAR. 32004-07-26 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ORŁOWSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY CHŁODNEJ 15 REPERTORIUM A NR 9379/2018 ZMIENIONO: UCHYLENIE BRZMIENIA CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ORŁOWSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY CHŁODNEJ 15 REPERTORIUM A NR 9385/2018 ZMIENIONO: UCHYLENIE BRZMIENIA CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI.2019-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMOCHOWSKA2001-04-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA LUIZA2001-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMOCHOWSKA2019-02-20 do dziś
2. ImionaLUIZA2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-02-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.2018-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMOCHOWSKA2019-02-20 do dziś
2. ImionaLUIZA2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMOCHOWSKA2018-12-20 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA LUIZA2018-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-06-05 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2019-02-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-02-20 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 28.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20012002-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.20022003-07-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 20042004-07-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-15 do dziś
5data złożenia 26.07.2006 okres ROK 20052006-08-23 do dziś
6data złożenia 22.06.2007 okres ROK 20062007-06-29 do dziś
7data złożenia 02.09.2008 okres 20072008-09-29 do dziś
8data złożenia 23.10.2009 okres ROK 20082010-01-14 do dziś
9data złożenia 06.08.2010 okres ROK 20092010-10-14 do dziś
10data złożenia 26.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-08-23 do dziś
2ROK 20062007-06-29 do dziś
320072008-09-29 do dziś
4ROK 20082010-01-14 do dziś
5ROK 20092010-10-14 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-23 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-03-14 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-14 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji31.12.2012 R. WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI PRZEZ WSPÓLNIKA MAŁGORZATĘ DMOCHOWSKĄ Z DNIA 28.06.2012 R. ZE SKUTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2012 R.; UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 11.01.2013 R. O OTWARCIU LIKWIDACJI SPÓŁKI2013-02-05 do dziś
2. TbdJEDNOMYŚLNA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W SPRAWIE UCHYLENIA POSTANOWIENIA O LIKWIDACJI SPÓŁKI I POSTANOWIENIA O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ORŁOWSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY CHŁODNEJ 15 REPERTORIUM A NR 9379/2018, 26.10.20182018-12-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE2013-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności31.12.2012 R. WYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI PRZEZ WSPÓLNIKA MAŁGORZATĘ DMOCHOWSKĄ Z DNIA 28.06.2012 R. ZE SKUTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2012 R.; UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 11.01.2013 R. O OTWARCIU LIKWIDACJI SPÓŁKI2013-02-05 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów