4 PI SPÓŁKA Z 0GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000007465
Numer REGON: 017171961
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2017-09-05
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/59111/17/519]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017171961 NIP 11322823492011-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa4 PI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-09 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr. w rejestrze 629402001-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GÓRCZEWSKA nr domu 53 kod pocztowy 01-401 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY UMOWY SPÓŁKI SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ JADWIGI ZACHARZEWSKIEJ W WARSZAWIE DNIA 24.11.2000 R. REP. A 4637/20002001-05-09 do dziś
227.05.2011, REP. A NR 1115/2011 KANCELARIA NOTARIALNA JULIUSZ KOŁAKOWSKI UL.TARGOWA 15 LOK. 76, 03-727 WARSZAWA, ZMIANA W § 18 UST. 72011-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAHMATOVICH2016-06-06 do dziś
2. ImionaMIRZAYEV OZOD2016-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2016-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2011-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDZITOWIECKI2001-05-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-05-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEYER2017-09-05 do dziś
2. ImionaBOŻENA JADWIGA2017-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DORADZTWO I KONSULTACJA W DZIEDZINIE INFORMATYKI, ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I FINANSÓW, Z WYŁĄCZENIEM DORADZTWA PRAWNEGO, PODATKOWEGO I FINANSOWEGO2017-09-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z PRODUKCJA, W TYM PRODUKCJA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO2017-09-05 do dziś
263 99 Z DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA W SIECI INTERNET2017-09-05 do dziś
373 11 Z USŁUGI HANDLOWE I FINANSOWE, MARKETINGU, PROMOCJI I REKLAMY2017-09-05 do dziś
446 19 Z USŁUGI AGENCYJNE I PRZEDSTAWICIELSKIE NA RZECZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH2017-09-05 do dziś
572 19 Z PROWADZENIE PRAC BADAWCZYCH2017-09-05 do dziś
647 HANDEL KRAJOWY I ZAGRANICZNY, POŚREDNICTWO W HANDLU2017-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 25.02.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 25.02.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 25.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-03-03 do dziś
2data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-09-22 do dziś
3data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
4data złożenia 23.04.2009 okres 01.01.2006 -31.12.20062009-05-21 do dziś
5data złożenia 23.04.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-05-21 do dziś
6data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-05-26 do dziś
7data złożenia 12.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-14 do dziś
8data złożenia 18.01.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-02-13 do dziś
9data złożenia 18.01.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-02-13 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
12data złożenia 15.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-09-22 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062009-05-21 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-05-21 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-05-26 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-14 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-02-13 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102013-02-13 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042006-09-22 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-22 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062009-05-21 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-05-21 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-05-26 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-14 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-02-13 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102013-02-13 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów