FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELIKA SPÓŁKA JAWNA TOMASZ KALETA, AGNIESZKA KALETA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000007450
Numer REGON: 351021183
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-06-05
Sygnatura akt[RDF/494196/23/979]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP3510211832001-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ELIKA SPÓŁKA JAWNA TOMASZ KALETA, AGNIESZKA KALETA2003-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-04-11 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE TEATRALNE nr. domu 24 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31-946 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2001-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.01.1993 UMOWA SPÓŁKI 23.03.2001 TEKST JEDNOLITY UMOWY2001-04-11 do dziś
203.10.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (TEKST JEDNOLITY) NOTARIUSZ: MGR ROBERT LUDŹMIERSKI, REPERTORIUM A NR 12352/2001, KANCELARIA NOTARIALNA MARTA PASTERNAK, KONRAD WYGODA, ROBERT LUDŹMIERSKI S. C. W KRAKOWIE. ZMIANA DOTYCZY DODANIA PUNKTU 15 I 16 W PAR. 2 PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI FIRMY.2002-03-08 do dziś
3UMOWA ZMIENIONA NA PODSTAWIE ANEKSU DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2002 R. ZMIANIE ULEGŁY:2003-01-16 do dziś
4KOMPARYCJA UMOWY SPÓŁKI 2. PAR. 1 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, ZDANIE PIERWSZE 3. PAR. 3 PPKT B UMOWY SPÓŁKI 4. PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI 5. PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI2003-01-16 do dziś
511.05.2005 R. -ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2005-05-25 do dziś
609.03.2021 R., ZMIANA § 2, § 3, § 5 ORAZ § 12 UMOWY SPÓŁKI2021-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALETA2001-04-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ JERZY2001-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-11 do dziś
2
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALETA2003-01-16 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ROMAN2003-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALETA2021-03-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAGDALENA2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-03-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuTOMASZ KALETA WSPÓLNIK REPREZENTUJĄCY SPÓLKĘ SAMODZIELNIE WIESŁAW GOMÓŁKA REPREZENTUJĄCY SPÓLKĘ SAMODZIELNIE TOMASZ KALETA I WIESŁAW GOMÓŁKA WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ WYŻSZYCH OD 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2001-04-11 do dziś
TOMASZ KALETA - WSPÓLNIK REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE AGNIESZKA KALETA - WSPÓLNIK REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE ZE WSPÓLNIKIEM TOMASZEM KALETĄ KATARZYNA KALETA - WSPÓLNIK REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ WSPÓLNIE ZE WSPÓLNIKIEM TOMASZEM KALETĄ2021-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALETA2001-04-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ JERZY2001-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALETA2003-01-16 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ROMANA2003-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALETA2021-03-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAGDALENA2021-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-03-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-03-30 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2021-03-30 do dziś
342 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-03-30 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-03-30 do dziś
593 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2021-03-30 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2021-03-30 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-03-30 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-03-30 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 16.01.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-01-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-10-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 10.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-05-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-09 do dziś
5data złożenia 12.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-19 do dziś
6data złożenia 09.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-17 do dziś
7data złożenia 27.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
8data złożenia 22.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-28 do dziś
9data złożenia 14.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-04 do dziś
10data złożenia 28.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-09 do dziś
11data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
12data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
13data złożenia 12.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
14data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
15data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
16data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
17data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
18data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
19data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
20data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
21data złożenia 19.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
22data złożenia 05.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-19 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-04 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-09 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-19 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2001-09-11 do dziś
2. Opis sposobu połączenia lub przekształcenia oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH ORAZ ANEKSU DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 23.03.2001 R.2001-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów biorących udział w połączeniu/podziale/przekształceniu
11. TbdFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ELIKA” TOMASZ KALETA, WIESŁAW GOMÓŁKA SPÓŁKA CYWILNA2001-09-11 do dziś
2. TbdEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-09-11 do dziś
3. TbdU/5083/92-H2001-09-11 do dziś
5. Tbd3510211832001-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotu przejmującego spółkę lub powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów