FIRMA HANDLOWA FACHOWIEC K. KACZMAREK - Ł. STACHOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000007400
Numer REGON: 630033606
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-10-08
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/21656/21/707]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP6300336062001-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA FACHOWIEC K. KACZMAREK - Ł. STACHOWSKI SPÓŁKA JAWNA2021-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość TARNOWO PODGÓRNE2016-04-28 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWO PODGÓRNE ulica UL. KRUCZA nr domu 20 kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA 2016-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1Z DNIA 12.03.2001 R.2001-04-17 do dziś
212.10.2015 R., ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2016-03-14 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 4 KWIETNIA 2016 ROKU. ZMIANĘ ULEGŁA TREŚĆ § 2 ORAZ § 14 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-04-28 do dziś
425.08.2021 R., ZMIANIE ULEGŁ PKT II, PKT 1 ORAZ PKT 2 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 26 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „SĘK” K. KACZMAREK -H. STACHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA2001-04-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-17 do dziś
5. Numer REGON6300336062001-04-17 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2001-04-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-17 do dziś
TAK2016-03-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-03-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-17 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWSKI2021-10-08 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2021-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.2016-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWSKI2021-10-08 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2021-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2001-04-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-03-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2016-03-14 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2016-03-14 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-03-14 do dziś
446 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2016-03-14 do dziś
546 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2016-03-14 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-14 do dziś
747 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-14 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-03-14 do dziś
947 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
3data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów