„APTEKA SŁONECZNA - HENRYKA POCHWAŁOWSKA, MONIKA POCHWAŁOWSKA - SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000007358
Numer REGON: 850326143
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504691/23/997]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP8503261432001-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA SŁONECZNA -HENRYKA POCHWAŁOWSKA, MONIKA POCHWAŁOWSKA -SPÓŁKA JAWNA”2001-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2017-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica UL. OSIEDLE NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 1 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2017-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 15.01.1994. ORAZ SZEŚĆ ANEKSÓW DO W/W UMOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 21 MARCA 2001 ROKU2001-04-11 do dziś
221.12.2004 ZMIENIONY §3, 21.12.2004 DODANY §10A2005-01-06 do dziś
328.12.2009 R., ZMIANA § 3.2010-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCHWAŁOWSKA2001-04-11 do dziś
2. ImionaHENRYKA WANDA2001-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCHWAŁOWSKA2001-04-11 do dziś
2. ImionaMONIKA RENATA2001-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-11 do dziś
TAK2010-01-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-11 do dziś
TAK2010-01-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-01-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY I KAŻDY Z NICH UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI2001-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCHWAŁOWSKA2001-04-11 do dziś
2. ImionaHENRYKA WANDA2001-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCHWAŁOWSKA2001-04-11 do dziś
2. ImionaMONIKA RENATA2001-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-13 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-13 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-01-13 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-13 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-01-13 do dziś
696 09 Z USŁUGI MARKETINGOWE I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-13 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 05.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 04.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-06-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.20032004-06-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 06.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-05-13 do dziś
5data złożenia 01.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-13 do dziś
6data złożenia 30.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-11 do dziś
7data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.2007 ROK2008-06-05 do dziś
8data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
9data złożenia 24.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
10data złożenia 06.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-26 do dziś
11data złożenia 08.05.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-15 do dziś
12data złożenia 24.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-13 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-11 do dziś
301.01.2007-31.12.2007 ROK2008-06-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
501.01.2009-31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-26 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-15 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-05-10 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów