„APTEKA STOŁECZNA” ANNA KUJAWA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000007354
Numer REGON: 011969280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-04-09
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/13714/24/866]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011969280 NIP 52511833542014-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA STOŁECZNA” ANNA KUJAWA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2024-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina JÓZEFÓW miejscowość JÓZEFÓW2022-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość JÓZEFÓW ulica UL. ORLA nr domu 20 kod pocztowy 05-420 poczta JÓZEFÓW kraj POLSKA 2022-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.03.2001 TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI JAWNEJ2001-04-12 do dziś
204.12.2013 R. ZMIANA § 3.2014-02-27 do dziś
316.10.2017R., ZMIANA § 1, § 3, § 102017-11-22 do dziś
406.04.2018, ZMIANA: §1, §10.2018-05-24 do dziś
529.09.2022, ZMIANA: §22022-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWA2001-04-12 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2001-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWA2001-04-12 do dziś
2. ImionaTADEUSZ MAREK2001-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-02-27 do dziś
221 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2014-02-27 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2014-02-27 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-27 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-27 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 28.01.2003 3. okres za jaki złożono dokument 20012003-02-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 25.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 20022003-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 16.02.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-02-24 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-06-14 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-06-18 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-26 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-01-16 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-28 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-28 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA O OTWARCIU LIKWIDACJI Z DNIA 29 LUTEGO 2024 ,2024-04-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE2024-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWA2024-04-09 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2024-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościŚMIERĆ DRUGIEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI - TADEUSZA KUJAWY (DATA ZGONU 27.07.2023), 29.02.2024 ,2024-04-09 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2024-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów