FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA „BJM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000007250
Numer REGON: 812340500
Numer NIP: 9552005075
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[RDF/477095/23/864]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-05-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP8123405002003-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „BJM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-05-09 do dziś
2. Adresulica DOBROPOLE nr. domu 8 miejscowość SZCZECIN kod pocztowy 70-892 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2001-05-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BJM.NET.PL2012-09-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BJM.NET.PL2012-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122 MARCA 2001 R. HELENA POSYNIAK – NOTARIUSZ; KANCELARIA 70-410 SZCZECIN ŚW. WOJCIECHA 12 A NR 1773/2001 KP2001-05-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONO DN. 18.11.2003 R. REP. A NR 6727/2003. KANCELARIA NOTARIALNA IZABELI NAJMRODZKIEJ MŁODOJEWSKIEJ W SZCZECINIE REP. A NR 6729/2003. DODANO W § 7 PKT P), § 8, USTĘPY 1 I 5 WYKREŚLIĆ W CAŁOŚCI I NADAĆ IM NOWE BRZMIENIE., § 13 WYKREŚLIĆ W CAŁOŚCI I NADAĆ MU NOWE BRZMIENIE., § 14 DODAĆ NOWE PARAGRAFY W BRZMIENIU § 14 (Z INDEKSEM 1), § 14 (Z INDEKSEM 2), § 14 (Z INDEKSEM 3), § 14 (Z INDEKSEM 4), § 15 USTĘPY 5 I 8 WYKREŚLIĆ I NADAĆ MU NOWE BRZMIENIE.2004-01-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 MARCA 2008 R. REP. A NR 431/2008 KANCELARIA NOTARIALNA Z. DALESZYŃSKA, J.K. DALESZYŃSKI S.C. W SZCZECINIE. ZMIANA § 7 POPRZEZ WYKREŚLENIE ZAPISU OZNACZONEGO LITERĄ „J” I NADANIE DOTYCHCZASOWYM LITEROM: „K, L, M, N, O, P” NOWYCH LITER: „J, K, L, M, N, O”.2008-04-14 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 CZERWCA 2009 ROKU, REP. A NR 1806/2009, NOTARIUSZ DOROTA SZUMAN-KRZYCH, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE-ZMIANA § 7 UMOWY.2009-07-03 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LIPCA 2012 R., REP. A NR 3298/2012, NOTARIUSZ DOROTA SZUMAN-KRZYCH, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI (DODANO LITERY M I N).2012-09-24 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.08.2021 REPERTORIUM A 3612/2021 KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, NOTARIUSZ DOROTA SZUMAN - KRZYCH - ZMIANA PARAGRAFU 7 LIT. F, H, J.2022-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWICZ2012-09-24 do dziś
2. ImionaJOLANTA2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 235.000,00 ZŁ2012-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCZAK2012-09-24 do dziś
2. ImionaPIOTR BENEDYKT2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 235.000,00 ZŁ2012-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASION2012-09-24 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2012-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 230.000,00 ZŁ2012-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-09-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCZAK2020-08-20 do dziś
2. ImionaJAN2020-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ.2020-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego800000,00 PLN2004-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSBOWA).2004-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWICZ2009-07-03 do dziś
2. ImionaJOLANTA2009-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2009-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURCZAK2001-05-09 do dziś
2. ImionaPIOTR BENEDYKT2001-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-05-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASION2001-05-09 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2001-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2001-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-07-03 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-07-03 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-07-03 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY-POMOC DROGOWA2009-07-03 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-07-03 do dziś
646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-07-03 do dziś
745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-07-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2022-01-19 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-01-19 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 01.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-12-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 01.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-11-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 03.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-10-13 do dziś
4data złożenia 24.07.2006 okres 2005 ROK2006-10-03 do dziś
5data złożenia 26.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-18 do dziś
6data złożenia 10.04.2008 okres 2007 ROK2008-04-15 do dziś
7data złożenia 16.04.2009 okres 2008 R.2009-04-27 do dziś
8data złożenia 22.04.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-08 do dziś
9data złożenia 07.03.2011 okres 2010 R.2011-03-14 do dziś
10data złożenia 07.05.2012 okres 2011 ROK2012-05-10 do dziś
11data złożenia 17.04.2012 okres 2012 ROK2013-05-10 do dziś
12data złożenia 24.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
13data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
14data złożenia 25.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
15data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
16data złożenia 07.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
17data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
18data złożenia 18.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
19data złożenia 18.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
20data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
21data złożenia 31.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-10-03 do dziś
22006 ROK2007-07-18 do dziś
32007 ROK2008-04-15 do dziś
42008 R.2009-04-27 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-08 do dziś
62010 R.2011-03-14 do dziś
72011 ROK2012-05-10 do dziś
82012 ROK2013-05-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-12-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-11-19 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-10-13 do dziś
42005 ROK2006-10-03 do dziś
52006 ROK2007-07-18 do dziś
62007 ROK2008-04-15 do dziś
72008 R.2009-04-27 do dziś
81 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-08 do dziś
92010 R.2011-03-14 do dziś
102011 ROK2012-05-10 do dziś
112012 ROK2013-05-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-18 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-18 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów