„HERSTA - STAŚKIEWICZ I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000007235
Numer REGON: 811917044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2021-10-19
Sygnatura akt[RDF/357699/21/337]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 811917044 NIP 85600008442010-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HERSTA – STAŚKIEWICZ I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA2001-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina GOLENIÓW miejscowość LUBCZYNA2001-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBCZYNA ulica LIPOWA nr domu 56 kod pocztowy 72-105 poczta LUBCZYNA kraj POLSKA 2007-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 23 MARCA 2001 R.2001-04-12 do dziś
2ANEKS NR 2 Z DNIA 25 MARCA 2010 R. DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 20 CZERWCA 1991 R. ZMIANA §1, §2, §6 UMOWY SPÓŁKI.2017-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚKIEWICZ2001-04-12 do dziś
2. ImionaTERESA LEOKADIA2001-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-04-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚKIEWICZ TURLIŃSKA2001-04-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2001-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-05-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚKIEWICZ2001-04-12 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2001-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-04-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH WSPÓLNIKÓW2001-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚKIEWICZ TURLIŃSKA2001-04-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2001-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚKIEWICZ2001-04-12 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2001-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŚKIEWICZ2001-04-12 do dziś
2. ImionaTERESA LEOKADIA2001-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-05-27 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-05-27 do dziś
317 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2010-05-27 do dziś
418 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-05-27 do dziś
522 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-05-27 do dziś
617 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2017-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 06.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-01-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-09-22 do dziś
3data złożenia 10.06.2010 okres 2009 R.2010-06-21 do dziś
4data złożenia 12.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-11-14 do dziś
5data złożenia 12.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-14 do dziś
6data złożenia 18.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-15 do dziś
7data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
8data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
9data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
14data złożenia 05.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-02 do dziś
15data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
16data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
17data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-02 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 R.2010-06-21 do dziś
21 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-11-14 do dziś
31 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-14 do dziś
42012 ROK2013-07-15 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-08 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów