A.KUREK, W.CZARNACKA, M.STASIŃSKA-GRUSZKA, G.KRYK SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000007225
Numer REGON: 432272184
Numer NIP: 9462309972
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/507028/23/330]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2001-04-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. KUREK, W. CZARNACKA, M. STASIŃSKA-GRUSZKA, G. KRYK SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY2001-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2001-04-10 do dziś
2. Adresulica STRAŻACKA nr. domu 8 miejscowość LUBLIN kod pocztowy 20-012 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2001-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.02.2001-UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ AKT NOTARIALNY REP. A NR 766/2001 KANCELARIA NOTARIALNA-NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA 20-077 LUBLIN UL.JASNA 82001-04-10 do dziś
213.01.2010 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REPERTORIUM A NR 159/2010 -ZMIENIONO § 72010-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoKUREK2001-04-10 do dziś
2. ImionaALINA2001-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-04-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-10 do dziś
2
1. NazwiskoCZARNACKA2001-04-10 do dziś
2. ImionaWANDA MARIA2001-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-04-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-10 do dziś
3
1. NazwiskoSTASIŃSKA GRUSZKA2001-04-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2001-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-04-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-10 do dziś
4
1. NazwiskoKRYK2001-04-10 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2001-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-04-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ (AKT NOTARIALNY REP. A NR 766/2001) PAR.2001-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUREK2001-04-10 do dziś
2. ImionaALINA2001-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNACKA2001-04-10 do dziś
2. ImionaWANDA MARIA2001-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIŃSKA GRUSZKA2001-04-10 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2001-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYK2001-04-10 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2001-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-04-23 do dziś
286 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2010-04-23 do dziś
386 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2020-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
2data złożenia 26.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
3data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
4data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
5data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
6data złożenia 15.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-15 do dziś
7data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
8data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
9data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-15 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów