FIRMA HANDLOWA „BOBI - RED” ROBERT BASAK I PAWEŁ REDESTOWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000006954
Numer REGON: 430615036
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-01-19
Sygnatura akt[RDF/366953/22/83]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 430615036 NIP 94610318712008-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „BOBI – RED” ROBERT BASAK I PAWEŁ REDESTOWICZ SPÓŁKA JAWNA2001-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2001-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica CISOWA nr domu 4A kod pocztowy 20-703 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2006-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 04 STYCZNIA 1996 R. ANEKS Z DNIA 21 MARCA 2001 R.2001-04-09 do dziś
2ZMIANA Z DNIA 02.06.2006 R. DODANO: W § 1 UST. 2 PKT 6 DODANO: § 9A.2006-07-19 do dziś
329.09.2008 R. ZMIANA § 1 PUNKT 2 UMOWY SPÓŁKI.2008-10-03 do dziś
411.09.2014 R., ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.2014-10-23 do dziś
502.01.2015 R. - W § 1 UST.2 UMOWY SPÓŁKI DODANO PKT 13-152015-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUMOWA SPÓŁKI Z DNIA 04 STYCZNIA 1996 R. ANEKS DO UMOWY Z DNIA 21 MARCA 2001R.2001-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „BOBI – RED” SPÓŁKA CYWILNA2001-04-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-09 do dziś
3. Numer w rejestrze368042001-04-09 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W LUBLINIE2001-04-09 do dziś
5. Numer REGON4306150362001-04-09 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASAK2001-04-09 do dziś
2. ImionaROBERT JACEK2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-09 do dziś
TAK2005-05-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
TAK2005-05-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2005-05-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDESTOWICZ2001-04-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ DARIUSZ2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 200.000 ZŁ(SŁOWNIE: DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.2014-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASAK2001-04-09 do dziś
2. ImionaROBERT JACEK2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDESTOWICZ2001-04-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ DARIUSZ2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-10-03 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-10-03 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2008-10-03 do dziś
446 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2008-10-03 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-10-03 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-03 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-03 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-10-03 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 08.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-11-18 do dziś
2data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
3data złożenia 05.06.2008 okres ZA ROK 20062008-06-23 do dziś
4data złożenia 05.06.2008 okres ZA ROK 20072008-06-23 do dziś
5data złożenia 07.05.2009 okres 2008 ROK2009-06-02 do dziś
6data złożenia 14.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-22 do dziś
7data złożenia 09.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-08 do dziś
8data złożenia 17.04.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
9data złożenia 22.04.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-04-26 do dziś
10data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
11data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
12data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
13data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
2ZA ROK 20062008-06-23 do dziś
3ZA ROK 20072008-06-23 do dziś
42008 ROK2009-06-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-08 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-04-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-19 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów