ASTEL JAŚKIEWICZ I PLUTA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-18 godz. 13:41:33
Numer KRS: 0000006764
Numer REGON: 430905834
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-12-15
Sygnatura akt[RDF/272392/20/279]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTEL JAŚKIEWICZ I PLUTA SPÓŁKA JAWNA2019-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina JASTKÓW miejscowość MARYSIN2003-01-30 do dziś
2. Adresulica MŁYŃSKA nr. domu 18 miejscowość LUBLIN kod pocztowy 20-406 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2001-04-06 do dziś
ulica BŁĘKITNA nr domu 30 kod pocztowy 21-002 poczta JASTKÓW 2003-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA 6 STYCZNIA 1998R. WRAZ Z ANEKSEM (UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW) ZAWARTYM 28 MARCA 2001R. ORAZ UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 28.03.2001R.2001-04-06 do dziś
208.02.2002 R. ZMIENIONO: PREAMBUŁĘ ORAZ PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI.2002-02-26 do dziś
323 STYCZNIA 2003 R. -ZMIENIONO PAR. 3.2003-01-30 do dziś
4ZMIANA UMOWY Z DNIA 20.11.2019. ZMIANA DOTYCZY §2,§7 ORAZ ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, KTÓRE UZYSKUJĄ ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ §15, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §232019-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28 MARCA 2001R. DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ „ASTEL” W SPRAWIE PROWADZENIA DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ ASTEL JAŚKIEWICZ I KOBIAŁKA SPÓŁKA JAWNA ORAZ UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 28.03.2001R.2001-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„ASTEL” SPÓŁKA CYWILNA2001-04-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-06 do dziś
3. Numer w rejestrze478782001-04-06 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH MIEJSKI INSPEKTORAT EWIDENCJI GOSPODARCZEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LUBLINIE2001-04-06 do dziś
5. Numer REGON4309058342001-04-06 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŚKIEWICZ2001-04-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-04-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-04-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-06 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-04-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLUTA2002-02-26 do dziś
2. ImionaARTUR ROBERT2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2001-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLUTA2002-02-26 do dziś
2. ImionaARTUR ROBERT2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŚKIEWICZ2001-04-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-04-06 do dziś
229 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2001-04-06 do dziś
331 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2001-04-06 do dziś
431 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2001-04-06 do dziś
531 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-04-06 do dziś
632 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2001-04-06 do dziś
733 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2001-04-06 do dziś
842 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2019-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2019-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-21 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-13 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów