FIRMA HANDLOWA „ESPOL” - ANDRZEJ SIWECKI PIOTR SIWECKI W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000006712
Numer REGON: 430630047
Numer NIP: 9461007890
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-09-23
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/21959/22/216]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ESPOL” – ANDRZEJ SIWECKI, PIOTR SIWECKI2001-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2001-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica KAPUCYŃSKA nr domu 6 kod pocztowy 20-009 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2012-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 01.02.1996 R. Z ANEKSAMI Z DNIA 01.02.1996 R NIE ZAWARTA W FORMIE NOTARIALNEJ 01.09.1996 R. 01.01.1997 R. 02.01.1998 R. 01.03.1998 R.2001-04-09 do dziś
215.09.2008 ZMIANA § 22008-10-17 do dziś
3UCHWAŁA Z DNIA 16.05.2012 R. ZMIENIONO: § 1, § 2, § 4, § 5 ORAZ DOPISANO § 102012-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWECKI2001-04-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ EDWARD2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWECKI2001-04-09 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2012-06-15 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-06-15 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-06-15 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-06-15 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-06-15 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-06-15 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH2012-06-15 do dziś
846 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2012-06-15 do dziś
947 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2022-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 12.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-05-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R. data złożenia 11.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 R.2004-05-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 26.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-05-16 do dziś
4data złożenia 22.03.2006 okres 2005 R.2006-04-26 do dziś
5data złożenia 11.04.2007 okres 2006 R.2007-04-13 do dziś
6data złożenia 15.05.2008 okres 2007 ROK2008-05-16 do dziś
7data złożenia 19.05.2009 okres ZA 2008 R.2009-06-02 do dziś
8data złożenia 13.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-20 do dziś
9data złożenia 12.05.2011 okres 2010 R.2011-05-19 do dziś
10data złożenia 22.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
11data złożenia 18.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-10 do dziś
12data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
13data złożenia 21.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-27 do dziś
14data złożenia 21.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-27 do dziś
15data złożenia 31.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-04-26 do dziś
22006 R.2007-04-13 do dziś
32007 ROK2008-05-16 do dziś
4ZA 2008 R.2009-06-02 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-20 do dziś
62010 R.2011-05-19 do dziś
72011 R.2012-06-15 do dziś
82012 ROK2013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-31 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-05 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacji23.08.2018 R. ŚMIERĆ WSPÓLNIKA PIOTRA MARKA SIWECKIEGO,2019-01-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówW PRZYPADKU GDY JEST WIĘCEJ LIKWIDATORÓW NIŻ JEDEN SĄ ONI UPOWAŻNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU GDY JEST JEDEN LIKWIDATOR JEST ON UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2019-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWECKI2019-01-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ EDWARD2019-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności23.08.2018 R. ŚMIERĆ WSPÓLNIKA PIOTRA MARKA SIWECKIEGO,2019-01-31 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-08-062020-08-12 do dziś
2. Tbd2022-09-062022-09-19 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-09-202022-09-23 do dziś