„FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA E.R. KONIG” SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000006567
Numer REGON: 010766177
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2012-06-19
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/13173/12/778]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2001-04-11 do dziś
2. Adresulica WARSZAWSKA nr. domu 43 miejscowość ŁOMIANKI kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2001-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 28.03.2001R.2001-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIG2001-04-11 do dziś
2. ImionaRYSZARD WOJCIECH2001-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIG2001-04-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ALICJA2001-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2001-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIG2001-04-11 do dziś
2. ImionaRYSZARD WOJCIECH2001-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIG2001-04-11 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ALICJA2001-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-04-11 do dziś
250 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-04-11 do dziś
350 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-04-11 do dziś
450 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-04-11 do dziś
550 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacje o otwarciu likwidacjiSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ REJESTROWY2001-09-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2001-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIG2001-09-18 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ALICJA2001-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGONNumer PESEL 381214000292001-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2001-09-18 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiŚMIERĆ WSPÓLNIKA DNIA 21 CZERWCA 2001 R.2001-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów