DAKOPOL SPÓŁKA JAWNA KOSOWSKI

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000006375
Numer REGON: 431186258
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2009-03-06
Sygnatura akt[LU.XI NS-REJ.KRS/2354/9/681]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBARTOWSKI gmina KAMIONKA miejscowość KAMIONKA2009-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KAMIONKA ulica ŁĄKOWA nr domu 16 kod pocztowy 21-132 poczta KAMIONKA kraj POLSKA 2009-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 23.11.1999R. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 31.01.2001R.2001-04-09 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 2 LUTEGO 2009 R. W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ: § 1 UST. 2, § 2 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2009-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH-USTAWA KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Z DNIA 15. 09.2000 R. ZE SPÓŁKI PW „DAKOPOL” S.C. W LUBLINIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ: EWA KOSOWSKA, ANDRZEJ KOSOWSKI „DAKOPOL” SPÓŁKA JAWNA-UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW „DAKOPOL” S.C. W LUBLIE Z DNIA 31.01.2001 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI.2001-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DAKOPOL” SPÓŁKA CYWILNA W LUBLINIE2001-04-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-09 do dziś
3. Numer w rejestrzeHD.II 6410-8579/20002001-04-09 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W LUBLINIE2001-04-09 do dziś
5. Numer REGON4311862582001-04-09 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWSKA2001-04-09 do dziś
2. ImionaEWA GRAŻYNA2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWSKI2001-04-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MACIEJ2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO2001-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWSKA2001-04-09 do dziś
2. ImionaEWA GRAŻYNA2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSOWSKI2001-04-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MACIEJ2001-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2009-03-06 do dziś
231 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2009-03-06 do dziś
331 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2009-03-06 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-03-06 do dziś
545 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2009-03-06 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.11.2006 okres 2001 R.2006-11-03 do dziś
2data złożenia 02.11.2006 okres 2002 R.2006-11-03 do dziś
3data złożenia 02.11.2006 okres 2003 R.2006-11-03 do dziś
4data złożenia 02.11.2006 okres 2004 R.2006-11-03 do dziś
5data złożenia 02.11.2006 okres 2005 R.2006-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12001 R.2006-11-03 do dziś
22002 R.2006-11-03 do dziś
32003 R.2006-11-03 do dziś
42004 R.2006-11-03 do dziś
52005 R.2006-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów