GRZEGORZ I MIECZYSŁAW RYBKA - GRUPA BMG SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000006189
Numer REGON: 472023550
Numer NIP: 9471808516
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-07
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/23826/21/88]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP4720235502002-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZEGORZ I MIECZYSŁAW RYBKA - GRUPA BMG SPÓŁKA JAWNA2021-10-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuB.GLASS I J.GLASS-GRUPA BMG SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W ZGIERZU2013-11-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ2001-04-05 do dziś
3. Adresulica SIENKIEWICZA nr. domu 15 kod pocztowy 95-100 poczta ZGIERZ 2001-04-05 do dziś
21. Firma oddziałuB.GLASS I J.GLASS-GRUPA BMG SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W ŁODZI2013-11-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2001-04-05 do dziś
3. Adresulica OKÓLNA nr. domu 254 kod pocztowy 91-520 poczta ŁÓDŹ 2001-04-05 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 18.09.1998 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 15.02.2001 R.2001-04-05 do dziś
2ANEKSEM NR 1 Z DNIA 01.03.2002 R. W PAR. 14 DODANO UST. 3 UMOWY.2002-03-26 do dziś
3ANEKSEM NR 2 Z DNIA 7 CZERWCA 2002 R. ZMIENIONO PAR. 1 UST. 2, PAR. 1 UST. 3, PAR. 52002-06-28 do dziś
4ANEKSEM NR 3 Z DNIA 19 CZERWCA 2002 R., DOKONANO ZMIANY § 7 UMOWY2002-08-23 do dziś
501.08.2008 R. ANEKSEM NR 4 DOKONANO ZMIANY § 1 UST. 2 I 3, § 2, § 5 UMOWY.2008-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-05 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-06-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLASS2008-09-09 do dziś
2. ImionaBOŻENA TERESA2008-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-09-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2008-09-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2008-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-09-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBKA2021-10-07 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2021-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-10-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-10-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2001-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBKA2021-10-07 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2021-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLASS2008-09-09 do dziś
2. ImionaBOŻENA TERESA2008-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH2001-04-05 do dziś
217 30 Z FARBOWANIE RAJSTOP2001-04-05 do dziś
374 82 Z PAKOWANIE RAJSTOP2001-04-05 do dziś
451 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA RAJSTOP I INNEJ ODZIEŻY2001-04-05 do dziś
552 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RAJSTOP I INNEJ ODZIEŻY2001-04-05 do dziś
650 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2001-04-05 do dziś
751 51 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2001-04-05 do dziś
855 11 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-04-05 do dziś
955 23 POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-04-05 do dziś
1037 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2002-08-23 do dziś
1137 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2002-08-23 do dziś
1251 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2002-08-23 do dziś
1390 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2002-08-23 do dziś
1490 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2002-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 08.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-12-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 05.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-07-02 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów