LABENTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000005860
Numer REGON: 192478391
Numer NIP: 5862058738
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2012-11-13
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/41672/12/761]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-04-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP1924783912001-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABENTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-04-19 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr. w rejestrze 154402001-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-09-12 do dziś
2. Adresulica ARMII KRAJOWEJ nr. domu 44 miejscowość GDYNIA kod pocztowy 81-366 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2001-04-19 do dziś
miejscowość WARSZAWA ulica SMOLNA nr domu 20 nr lokalu 4 kod pocztowy 00-375 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z 13.XI.2000 PRZEZ KANC. NOT. C. PIETRASIK W GDAŃSKU REP. A NR 3642/2000 2. AKT NOT. SPORZĄDZONY 12.XII.2000 PRZEZ KANC. NOT. C. KOŁCUN W WARSZAWIE REP. A NR 15128/2000. OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU UDZIAŁÓW. 3. AKT NOT. SPORZĄDZONY 26.I.2001 PRZEZ KANC. NOT. M. LUBOWIECKA W REDZIE REP. A NR 295/2001 ZMIANA PAR.2 UMOWY SPÓŁKI TZN. ZMIANA SIEDZIBY 4. AKT NOT. SPORZĄDZONY 13.04.2001 PRZEZ KANC. NOT. C. PIETRASIK W GDAŃSKU REP. A NR 904/2001 ZMIANA PAR.5 UMOWY SPÓŁKI, DOSTOSOWANIE DO PKD, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2001-04-19 do dziś
207.02.2005 R., REP. A NR 699/2005, NOTARIUSZ BEATA KAWALEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. ABRAHAMA 29/1, ZMIANA PAR. 6 UST. 1 ORAZ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI;2005-02-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A NR 6082/2008 Z DNIA 22.08.2008 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, NOTARIUSZ BEATA KAWALEC, ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI.2008-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROWICKI2008-09-12 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2008-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2008-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2001-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA2001-04-19 do dziś
233 10 PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH2001-04-19 do dziś
385 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO2001-04-19 do dziś
422 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-04-19 do dziś
522 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2001-04-19 do dziś
680 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE2001-04-19 do dziś
774 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2001-04-19 do dziś
874 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2001-04-19 do dziś
951 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-04-19 do dziś
1051 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2001-04-19 do dziś
1152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-04-19 do dziś
1252 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2001-04-19 do dziś
1360 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2001-04-19 do dziś
1474 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2001-04-19 do dziś
1565 21 Z LEASING FINANSOWY2001-04-19 do dziś
1671 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2001-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 03.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R.2002-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 23.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-02-11 do dziś
4data złożenia 30.03.2007 okres 20052007-04-12 do dziś
5data złożenia 23.07.2007 okres 2004 ROK2007-10-02 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 20062008-09-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052007-04-12 do dziś
22004 ROK2007-10-02 do dziś
320062008-09-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2002-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-04 do dziś
320052007-04-12 do dziś
42004 ROK2007-10-02 do dziś
520062008-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów