FIRMA HANDLOWA „DUET” K.PRUCHNIEWICZ I W.WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000005775
Numer REGON: 410018570
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-05-15
Sygnatura akt[RDF/487374/23/431]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „DUET” K. PRUCHNIEWICZ I W. WASILEWSKI SPÓŁKA JAWNA2001-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO2001-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość LESZNO ulica DEKANA nr domu 8 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2013-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11 MARCA 2001 ROK2001-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „DUET” Z DNIA 28.02.2001 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W CELU WYKONANIA OBOWIĄZKU NAŁOŻONEGO NA WSPÓLNIKÓW Z MOCY ART.26 PAR.3 W ZW. Z ART.626 KSH2001-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „DUET” SP.C. K.PRUCHNIEWICZ W.WASILEWSKI2001-04-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-04 do dziś
3. Numer w rejestrze03216/19902001-04-04 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUCHNIEWICZ2001-04-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2001-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2001-04-04 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2001-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UMOCOWANI DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUCHNIEWICZ2001-04-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK2001-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2001-04-04 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2001-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-02-28 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-26 do dziś
2data złożenia 09.02.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-02-15 do dziś
3data złożenia 04.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-19 do dziś
4data złożenia 04.02.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-11 do dziś
5data złożenia 22.02.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-01 do dziś
6data złożenia 21.02.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-11 do dziś
7data złożenia 13.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-21 do dziś
8data złożenia 18.02.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-26 do dziś
201.01.2006 R. - - 31.12.2006 R.2007-02-15 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-19 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-01 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-21 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-05 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-20 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-20 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-23 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-23 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-26 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów