FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BEZET T.ZIÓŁKOWSKI S.LANDOWSKA Z.LANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000005772
Numer REGON: 090585230
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/397079/22/591]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BEZET T.ZIÓŁKOWSKI S.LANDOWSKA Z.LANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA2020-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina OSIELSKO miejscowość OSIELSKO2019-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość OSIELSKO ulica UL. SZOSA GDAŃSKA nr domu 20 kod pocztowy 86-031 poczta OSIELSKO kraj POLSKA 2019-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127 LUTEGO 2001 ROKU UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 01 PAŹDZIERNIKA 1992 UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ2001-04-04 do dziś
211.05.2010 ROK -ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI 17.06.2010 ROK -USUNIĘCIE PUNKTU 43 Z § 4 UMOWY SPÓŁKI2010-06-24 do dziś
3UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DNIA 15.03.2019R. - ZMIENIONO § 2, 4 I 8 UMOWY SPÓŁKI2019-03-27 do dziś
41. 07.05.2020 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI 2. 15.05.2020 R. ZMIENIONO § 1 UST.3, § 3, § 7 UMOWY SPÓŁKI 3. 01.06.2020 R. ZMIENIONO § 1 UST.3, § 3, § 7 UMOWY SPÓŁKI2020-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BEZET S.C. B. BARTOSZEWICZ T. ZIÓŁKOWSKI Z DNIA 27 LUTEGO 2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU TEJ SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W ZWIĄZKU Z PRZEKROCZENIEM PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ W KAŻDYM Z DWÓCH KOLEJNYCH LAT OBROTOWYCH PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG RÓWNOWARTOŚCI W WALUCIE POLSKIEJ 400.000 EURO (ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)2001-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA BEZET S.C. B. BARTOSZEWICZ T. ZIÓŁKOWSKI2001-04-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-04 do dziś
3. Numer w rejestrze183592001-04-04 do dziś
5. Numer REGON0905852302001-04-04 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKI2001-04-04 do dziś
2. ImionaTADEUSZ WIESŁAW2001-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANDOWSKA2020-07-30 do dziś
2. ImionaSYLWIA NATALIA2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANDOWSKI2020-07-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2001-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANDOWSKA2020-07-30 do dziś
2. ImionaSYLWIA NATALIA2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANDOWSKI2020-07-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKI2001-04-04 do dziś
2. ImionaTADEUSZ WIESŁAW2001-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-06-24 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-06-24 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-06-24 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-06-24 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-06-24 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-24 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-06-24 do dziś
846 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-06-24 do dziś
946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-06-24 do dziś
1028 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2019-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK, ZŁOŻONO data złożenia 27.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-09-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 30.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-05-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 29.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-05-04 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 22.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-04-25 do dziś
5data złożenia 24.04.2006 okres 2005 ROK2006-04-25 do dziś
6data złożenia 08.05.2007 okres 2006 ROK2007-05-21 do dziś
7data złożenia 25.04.2008 okres 2007 ROK2008-05-15 do dziś
8data złożenia 04.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
9data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
10data złożenia 02.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-04-25 do dziś
22006 ROK2007-05-21 do dziś
32007 ROK2008-05-15 do dziś
42008 ROK2009-06-30 do dziś
52009 ROK2010-06-24 do dziś
62010 ROK2011-06-03 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-04 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów