IPS A.KUSTOSZ I W.MĘDREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000005743
Numer REGON: 006718721
Numer NIP: 1130044752
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-02-27
Sygnatura akt[RDF/470079/23/704]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIPS A.KUSTOSZ I W.MĘDREK SPÓŁKA JAWNA2010-12-30 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO2001-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-WAWER miejscowość WARSZAWA2001-04-23 do dziś
2. Adresulica ROMANTYCZNA nr. domu 4 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 04-865 poczta WARSZAWA-WAWER kraj POLSKA 2001-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 4.12.1989 R. 2. ANEKS UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 31.12.1996 R. 3. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 15.03.2001 R. -TEKST JEDNOLITY2001-04-23 do dziś
223.11.2010 R., ZMIANA § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, DODANIE § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, TEKST JEDNOLITY2010-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-04-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ POPRZEZ ZAWARCIE PRZEZ WSPÓLNIKÓW ANEKSU DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ W DNIU 15.03.2001 R.2001-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma-„J-P-S” ZAKŁAD WYDAWNICZOPOLIGRAFICZNY SPÓŁKA CYWILNA2001-04-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-04-23 do dziś
3. Numer w rejestrze87942001-04-23 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY WARSZAWA WAWER2001-04-23 do dziś
5. Numer REGON0067187212001-04-23 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSTOSZ2001-04-23 do dziś
2. ImionaARTUR2001-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-23 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘDREK2001-04-23 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2001-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-04-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ ARTUR KUSTOSZ I WŁODZIMIERZ MĘDREK. KAŻDY Z NICH JEST UPRAWNIONY PREZENTCJI SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI.2001-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSTOSZ2001-04-23 do dziś
2. ImionaARTUR2001-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘDREK2001-04-23 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2001-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2010-12-30 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2010-12-30 do dziś
318 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2010-12-30 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-12-30 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-12-30 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-12-30 do dziś
758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-12-30 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-12-30 do dziś
918 11 Z DRUKOWANIE GAZET2010-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 31.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 31.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 31.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-06-07 do dziś
2data złożenia 16.05.2011 okres 01.01.2005 -31.12.20052011-06-07 do dziś
3data złożenia 16.05.2011 okres 01.01.2006 -31.12.20062011-06-07 do dziś
4data złożenia 16.05.2011 okres 01.01.2007 -31.12.20072011-06-07 do dziś
5data złożenia 16.05.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052011-06-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062011-06-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072011-06-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082011-06-07 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-03 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-03 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-03 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-03 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-19 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-16 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-27 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów