„ASTECH” KWAŚNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000004996
Numer REGON: 650127349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2018-06-19
Sygnatura akt[RDF/150255/18/942]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 650127349 NIP 79210023452011-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTECH” KWAŚNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2017-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JAROSŁAWSKI gmina JAROSŁAW miejscowość JAROSŁAW2001-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROSŁAW ulica UL. PIEKARSKA nr domu 3 kod pocztowy 37-500 poczta JAROSŁAW kraj POLSKA 2016-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.12.1994-UMOWA 02.01.1998 PAR 5 01.07.1999 PAR 3 19.03.2001 PAR 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 20.03.2001 PAR 12001-03-29 do dziś
207.01.2002 R. ZMIANA: PAR. 2, PAR. 42002-02-07 do dziś
307.05.2005 R. ZMIANA PREAMBUŁY I PAR. 52005-05-20 do dziś
406.07.2005 R. ZMIANA UMOWY JEDNOLITEGO TEKSTU PIERWOTNEGO Z DNIA 22.12.1994 R. ZMIANY: PAR. 1, PAR. 4 UST. 2, PAR. 52005-08-03 do dziś
5ZMIANA UMOWY Z DNIA 10.06.2011 R. -PAR.32011-09-02 do dziś
625.01.2016 R. - DODANO PAR.4 UST.5 01.02.2016 R. - ZMIENIONO PAR.7 08.03.2016 R. - UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2016-05-27 do dziś
7ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - UCHWAŁA NR 1/02/2016 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „ASTECH GIG” GUZIEWICZ I GUZIEWICZ SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 1.02.2016R. W PRZEDMIOCIE ZMIANY NAZWY SPÓŁKI- ZMIANA TREŚCI PAR.1 UMOWY SPÓŁKI.2017-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-03-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-29 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZIEWICZ2005-05-20 do dziś
2. ImionaJANUSZ ZENON2005-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-05-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-05-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNY2016-05-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WALDEMAR2016-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-05-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-05-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-05-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-05-27 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNY2018-02-09 do dziś
2. ImionaALICJA KATARZYNA2018-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-02-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-02-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKOWI KRZYSZTOF KWAŚNY, A POZOSTALI WSPÓLNICY WYŁĄCZENI SĄ OD REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2016-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNY2016-05-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WALDEMAR2016-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGUZIEWICZ2002-02-07 do dziś
2. ImionaEDWARD ZBIGNIEW2002-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2002-02-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2011-09-02 do dziś
280 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2016-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-05-27 do dziś
252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-05-27 do dziś
362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-05-27 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-05-27 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-05-27 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2016-05-27 do dziś
781 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-05-27 do dziś
828 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.04.2001 -31.12.2001 data złożenia 27.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.04.2001 -31.12.20012002-10-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 28.01.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.20022004-01-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R., 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R., 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-03 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów