BUDO-TERM PIOTR MASIĄG, ADAM ZDEB SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000004510
Numer REGON: 431025845
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-22
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/16818/20/772]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO – TERM PIOTR MISIĄG ADAM ZDEB SPÓŁKA JAWNA2001-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2001-03-26 do dziś
2. Adresulica BETONOWA nr. domu 9 miejscowość LUBLIN kod pocztowy 20-402 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2001-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.12.1998R. – UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; 15.03.2001R. – ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ2001-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASIĄG2001-03-26 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2001-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-03-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDEB2001-03-26 do dziś
2. ImionaADAM2001-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2001-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASIĄG2001-03-26 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2001-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDEB2001-03-26 do dziś
2. ImionaADAM2001-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy1Przedmiot działania wg PGD 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2001-03-26 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-22 do dziś
241 10 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2020-09-22 do dziś
343 99 Z WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH , GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2020-09-22 do dziś
443 99 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2020-09-22 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2020-09-22 do dziś
649 41 Z TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2020-09-22 do dziś
752 21 Z WYNAJEM POZOSTALYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2020-09-22 do dziś
873 1 REKLAMA2020-09-22 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 28.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 20012002-07-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-07-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 10.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-05-17 do dziś
5data złożenia 09.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-16 do dziś
6data złożenia 09.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-18 do dziś
7data złożenia 12.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
8data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
9data złożenia 19.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-26 do dziś
10data złożenia 14.07.2011 okres ZA ROK 20102011-07-19 do dziś
11data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-16 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-18 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-26 do dziś
6ZA ROK 20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów