„PLENUS” BOMBA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000004090
Numer REGON: 690464127
Numer NIP: 8132277406
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[RDF/134546/19/458]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-03-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP6904641272003-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„PLENUS” BOMBA SPÓŁKA JAWNA2015-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina LUBENIA miejscowość LUBENIA2015-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBENIA nr domu 618 kod pocztowy 36-042 poczta LUBENIA kraj POLSKA 2015-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 5.04.1997R Z ANEKSAMI TEKST JEDNOLITY – UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15.03.20012001-03-22 do dziś
219.03.2002 R. ZMIANA PAR. 2, 3 DODANO 7A2002-03-28 do dziś
323.01.2006 R. ZMIANA PAR. 3 I 8 UMOWY -DODANO PKT 21-292006-02-02 do dziś
4AKT NOTARIALNY REP. A NR 2365 Z DNIA 05.09.2007 R., KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA KATARZYNA CHMIEL -ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE W PAR. 5 NA KOŃCU DOPISANO PKT 4.2007-09-27 do dziś
521.12.2009 R. -ZMIANA PAR. 82009-12-30 do dziś
620 LISTOPADA 2012 R. - ZMIANA & 2 I & 8 - DODANO PKT 25-292013-01-09 do dziś
722.10.2014R. - DODANIE PKT 30-41 W PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI 27.02.2015R. - ZMIANA W PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI 24.04.2015R. - DODANY PAR. 9A UMOWY SPÓŁKI 24.04.2015R. - ZMIANA W PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI 30.04.2015R. - DODANY PKT 5 W PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI 30.04.2015R. - ZMIANA W PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI 04.05.2015R. - ZMIANA W PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI 06.05.2015R. - ZMIANA W PAR. 2 I PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI, DODANY PKT 42 W PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2015-07-02 do dziś
825.04.2018R., ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2018-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-03-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART.26 PARAGRAF 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 15.03.20012001-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „BOMEX” S.C.2001-03-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR FUNDACJI2001-03-22 do dziś
3. Numer w rejestrze8265H2001-03-22 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMBA2001-03-22 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ELŻBIETA2001-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-22 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMBA2015-07-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ GRZEGORZ2015-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-07-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO2001-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMBA2015-07-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ GRZEGORZ2015-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMBA2001-03-22 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ELŻBIETA2001-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOMBA2015-07-02 do dziś
2. ImionaJANUSZ STANISŁAW2015-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-02 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2015-07-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-12-30 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-30 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2013-01-09 do dziś
486 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2013-01-09 do dziś
520 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2015-07-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-07-02 do dziś
220 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2015-07-02 do dziś
320 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2015-07-02 do dziś
446 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2015-07-02 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 25.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-10 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów