„BUS-TRAVEL” SPÓŁKA JAWNA EWA BASTIAN-BRZEZIŃSKA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000004088
Numer REGON: 811764310
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-04-30
Sygnatura akt[RDF/110027/19/450]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-03-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP8117643102005-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUS-TRAVEL” SPÓŁKA JAWNA EWA BASTIAN-BRZEZIŃSKA2005-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-03-23 do dziś
2. Adresulica MAŁOPOLSKA nr. domu 10 nr. lokalu 5 miejscowość SZCZECIN kod pocztowy 70-514 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2001-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 23.12.1998 R. UCHWAŁA Z DNIA 30.01.2001 R.2001-03-23 do dziś
225.11.2004 R.2005-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASTIAN-BRZEZIŃSKA2001-03-23 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2001-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-03-23 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-03-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASTIAN BRZEZIŃSKI2005-05-18 do dziś
2. ImionaHUBERT2005-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2005-05-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2005-05-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-05-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-03-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuEWA BASTIAN–BRZEZIŃSKA, MAREK SOWA MAJĄ PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W CAŁOŚCI KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2001-03-23 do dziś
KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2009-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASTIAN BRZEZIŃSKI2005-05-18 do dziś
2. ImionaHUBERT2005-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASTIAN-BRZEZIŃSKA2001-03-23 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2001-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy160 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2001-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-30 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów