„EXOIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000003951
Numer REGON: 004160670
Numer NIP: 9462139174
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2010-06-11
Sygnatura akt[LU.XI NS-REJ.KRS/1680/10/246]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0041606702001-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXOIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-03-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ KRS UL.GARBARSKA 20 20-340 LUBLIN nr. w rejestrze 16322001-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2001-03-21 do dziś
2. Adresulica FIRLEJOWSKA nr domu 32 kod pocztowy 20-306 poczta LUBLIN 2004-01-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 22.02.1990R – NOTARIUSZ RENATA GRESZTA W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM REP.A NR 7742/90. 2) 27.02.2001R – NOTARIUSZ BRIGIDA NIZIO W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, UL. CHOPINA 8, REP.A NR 1387/2001, ZMIENIONO PAR. 82001-03-21 do dziś
213.08.2002 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 1256/2002 ZMIANA: PAR. 9.1; PAR. 10, PAR. 11, PAR. 15A UST. 2 I 3; SKREŚLONO PAR. 15A UST. 4.2002-08-22 do dziś
31)15.11.2002 R., REP. A NR 1824/2002 ANDRZEJ TATARA-NOTARIUSZ W LUBLINIE, UL. CHOPINA 19/3 ZMIENIONO: § 11, 15 A UST. 3; 2) 20.12.2002 R., REP. A NR 2292/2002 ANDRZEJ TATARA -NOTARIUSZ W LUBLINIE, UL. CHOPINA 19/3 ZMIENIONO: § 9 UST. 1, § 14, § 15 UST. 1 I § 15 A, § 17 UST. 2, § 21, § 22 UST. 3, § 23, SKREŚLONO §§: 11; 15 UST. 2 PKT 8 I 9; 15 A UST. 3; 17 UST. 3; 18; 24; 25 UCHWALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI W FORMIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI.2003-01-10 do dziś
404.12.2003 R, REP. A.NR 7050/2003, NOTARIUSZ RAFAŁ KOKOSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. RZYMOWSKIEGO 30 -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI BĘDĄCY ZMIANĄ § 1-21 UMOWY SPÓŁKI.2004-01-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLF2002-08-22 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2002-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 600.500,00 ZŁ2004-01-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁACZKOWSKI2004-01-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ ADAM2004-01-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 599.500,00 ZŁ2004-01-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO. W RAZIE POWOŁANIA PROKURENTA PRZEZ ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W RAZIE POWOŁANIA PROKURENTA PRZEZ ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSKEVICA2010-06-11 do dziś
2. ImionaVIOLETA2010-06-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-06-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKOŁACZKOWSKI2004-01-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ ADAM2004-01-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2004-01-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2001-03-21 do dziś
274 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-03-21 do dziś
323 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH2001-03-21 do dziś
445 BUDOWNICTWO2001-03-21 do dziś
550 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2001-03-21 do dziś
651 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2001-03-21 do dziś
752 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI, NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-03-21 do dziś
860 TRANSPORT LĄDOWY, TRANSPORT RUROCIĄGOWY2001-03-21 do dziś
963 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2001-03-21 do dziś
1071 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 27.09.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.20002001-10-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 - 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegonazwa sądu prowadzącego postępowanie SĄD REJONOWY W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy VIII UKŁ 35/03 data orzeczenia 29.07.20032003-09-10 do dziś
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów