INTERMEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000002983
Numer REGON: 691574148
Numer NIP: 8133330723
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2013-11-29
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/39744/13/265]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP6915741482005-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTERMEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-01-21 do dziś
2. Adresulica CZARDASZA nr domu 12 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-169 poczta WARSZAWA 2005-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN.15.12.2000R NOTARIUSZ LEON KUŚ-KANCELARIA NOT.RZESZÓW UL.3-GO MAJA 12A REP.A.NR 5998/00 ZMIENIONO PARAGRAF 7 UMOWY SPÓŁKI Z O.O. KN W RZESZOWIE NOT.L.KUŚ REP.A.864/2001 Z DNIA 5 MARCA 2001R2001-03-29 do dziś
227.12.2004 R. PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, AKT NOTARIALNY NOTARIUSZ AGNIESZKA KĘDZIOR-PLASKACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. 3-GO MAJA 24, REP. A NR 3459/2004, ZMIANA PAR: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17 UMOWY SPÓŁKI2005-01-21 do dziś
327.03.2006 R. -REPERTORIUM A NR 972/2006 NOTARIUSZ KRZYSZTOF SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. JAGIEŁŁY 3, ZMIANA PARAGRAFU ÓSMEGO UMOWY SPÓŁKI.2006-04-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAEHNE2006-04-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STEFAN2006-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2006-04-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-04-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU2001-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2005-01-21 do dziś
222 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-01-21 do dziś
336 2 PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2005-01-21 do dziś
436 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-01-21 do dziś
537 PRZETWARZANIE ODPADÓW2005-01-21 do dziś
641 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY2005-01-21 do dziś
745 BUDOWNICTWO2005-01-21 do dziś
850 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-01-21 do dziś
951 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI I MOTOCYKLAMI2005-01-21 do dziś
1052 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-01-21 do dziś
1155 HOTELE I RESTAURACJE2005-01-21 do dziś
1260 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2005-01-21 do dziś
1363 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2005-01-21 do dziś
1463 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA2005-01-21 do dziś
1563 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2005-01-21 do dziś
1663 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2005-01-21 do dziś
1765 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2005-01-21 do dziś
1867 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI.2005-01-21 do dziś
1970 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2005-01-21 do dziś
2071 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-01-21 do dziś
2172 INFORMATYKA2005-01-21 do dziś
2274 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-01-21 do dziś
2374 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-01-21 do dziś
2474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-01-21 do dziś
2574 40 Z REKLAMA2005-01-21 do dziś
2674 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-01-21 do dziś
2780 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-01-21 do dziś
2890 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2005-01-21 do dziś
2992 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2005-01-21 do dziś
3092 2 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2005-01-21 do dziś
3192 3 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA2005-01-21 do dziś
3292 4 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2005-01-21 do dziś
3392 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2005-01-21 do dziś
3492 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-01-21 do dziś
3593 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2005-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002, 2003 data złożenia 04.01.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2002, 20032005-01-21 do dziś
2data złożenia 15.02.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-02-21 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-02-21 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów